Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím

18. října 2019

zemědělství, soulad, přírodaBiodynamické (biologicko-dynamické) zemědělství bylo popsáno před skoro 100 lety. Co si pod tímto názvem máme představit a v čem je jiné než nám dobře známé konvenční zemědělství?

Biodynamické zemědělství
Je jiné hlavně v tom, že aktivně pracuje s léčivými přírodními silami, uznává materiály a hodnoty nejen fyzické, ale i spirituální. Hlavním cílem používání těchto přípravků (hnojiv, postřiků) je lepší kvalita půdy a vyšší odolnost plodin vůči chorobám. Pro některé je to alternativní způsob hospodaření v zemědělství. Takto hospodařící zemědělec se řídí např. podle lunárního kalendáře, když plánuje dobu pro výsev, hnojení či sklizeň. Dále vnímá vliv planet a dalších vesmírných těles na půdu a přizpůsobuje tomu všechny činnosti na celém statku (farmě).

Uvědomělý přístup
Biodynamika je koncept i praxe v jednom, kombinuje studium i aplikování těchto sil a energií, které podporují růst a život. Už samotné slovo „biodynamika“ je důležité – bios – život, dynamis – energie, síla. Je to uvědomělý přístup ke všem prvkům tvořícím celek s vědomím, že každý jednotlivý element je potřebný, měl by být zastoupen a měla by mu být věnována patřičná pozornost a péče s tím, že jednotlivé prvky na sebe vzájemně působí, ovlivňují se a mění, zanikají a vznikají zase nové.

První zmínka
zemědělství, soulad, přírodaBiodynamický způsob zemědělství popsal poprvé rakouský filosof, pedagog a esoterik Rudolf Steiner v sérii přednášek na zemědělském kurzu již v roce 1924 na zámku Koberwitz. Přednášky se týkaly spolupůsobení země a vesmíru, planetárních vlivů na zemi a její obyvatele. Steinerovou zásluhou se tak zrodila idea živého "zemědělského organismu", který je dnes uznávanán i mimo biodynamický názorový proud.

Správný vztah mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat, hodnota lesa a tvorba biotopů, zásady krmení zvířat a výživa společnosti. Za obzvlášť důležité pokládal Steiner oživení půdy a udržení trvalé plodnosti – proto vznikla nová koncepce hnojení a kompostování. Kritiky je považováno za pseudovědu bez dostatečného ověření fakty.

Ve dvacátých letech soudili mnozí zemědělci, statkáři a výrobci potravin, kteří měli blízko k antroposofii Rudolfa Steinera, že potraviny, s nimiž se denně setkávali, měli mnohem horší chuť než potraviny z jejich dětství. U obilí a jiných kultur se dal pozorovat úbytek vitality a také kvality. Tento náhled se objevil v době, kdy se ve větší míře začala používat dusíkatá hnojiva, a zároveň nastal rozvoj masové produkce potravin. Mezi vědci a výrobci už tehdy bohužel existovala jen malá snaha zachovat kvalitu produktů a obranyschopnost rostlin před nemocemi a škůdci, proto malý okruh lidí ovlivněných antroposofií hledal cesty, jak dodat zemědělství nové impulzy.

„Kouzelné“ preparáty, které používají biodynamičtí zemědělci
Biodynamičtí zemědělci používají 9 různých preparátů připravených z přírodních materiálů. Jedná se o přípravky vytvořené z různých částí nerostných, rostlinných či zvířecích prvků. Tyto biodynamické preparáty se používají k aplikaci na půdu, na rostliny a k ošetření kompostu pro kvalitnější zrání, ale také jako pomoc při posílení zdraví rostlin či proti škůdcům. V současné době se tyto preparáty zkoumají, hledá se jejich „kouzelný“ účinek tj. povzbuzení tvorby účinných látek. Dva z těchto devíti preparátů se používají jako postřik.
- 500 – roháček (kravinec)
- 501 – křemenný písek
- 502 – květ řebříčku
- 503 – květ heřmánku
- 504 – listy kopřivy
- 505 – kůra dubu
- 506 – květ pampelišky
- 507 – květ kozlíku
- 508 – stonek a listy přesličky rolní

Příklad hnojení
zemědělství, soulad, přírodaPřípravek roháček: čerstvý kravský hnůj se na podzim napěchuje do kravského rohu. Ten se zakope do země a hnůj v zemi bez přístupu vzduchu (fermentací) zkompostuje. Kompostování probíhá anaerobním procesem, a to v prostředí s vysokým obsahem vápníku – díky rohovinové schránce. A nad tím vším začne zima plná sněhu a ledu a spolu se zimními konstelacemi planet a zvěrokruhu působí svou občas viditelnou (třeba na přílivu či odlivu) i neviditelnou silou. Na jaře se roháček vykope ze země, vyklepe z rohů, vmíchá do vody krouživým pohybem, aplikovaným na homeopatické léky, a aplikuje na zoranou půdu. Na takto ošetřené půdě je pak možno pozorovat zlepšení půdních procesů - lepší kořenový systém rostlin či aktivnější podzemní život. Při přepichování se roháček používá jako přírodní přípravek k namáčení kořínků k lepšímu zakořenění.

Farma – statek – hospodářství
zemědělství, soulad, příroda Farma jako taková je sice uzavřený organismus fungující sám o sobě, nicméně je také součástí okolního světa, který je zase součástí vesmíru, a tak i zde probíhá vzájemné ovlivňování. Tyto procesy ovlivňování můžeme pozorovat a aplikovat nejenom na rostliny či zvířata, ale jsou také uplatnitelné na mezilidskou interakci či skupinové procesy. Život je všude kolem nás, jsme-li schopni jej rozeznat. Půda, plná života, je jedním z nejdůležitějších prvků biodynamické farmy. Kultivace půdy se snaží respektovat přirozené půdní procesy, proto například místo hluboké orby, kdy dochází k nežádoucímu promíchání organismů jednotlivých půdních vrstev, se používá pouze mělká podmítka, případně se tam, kde jsou aplikovatelné, využívají bezorebné techniky. K pěstování zeleniny se často využívají zvýšené záhony, někdy trvalé, plně mulčované, jindy pouze dočasné bez zakrývání. Pěstují se staré odrůdy, využívá se partnerství rostlin, multifunkční systémy, pěstuje se z vlastních semínek, dále se využívají principy permakultury, estetické sladění prvků, a patří sem i včelařství a lesnictví.

Věrnost a pravdivost biodynamického přístupu a jeho výsledků je podporována natolik, že existuje možnost certifikace potravin z biodynamických farem celosvětově uznávanou značkou Demeter.

Značka Demeter
zemědělství, soulad, příroda Biodynamičtí zemědělci mají vlastní svaz Demeter (jedná se o soukromý subjekt s vlastními směrnicemi, které jsou přísnější než legislativa EU pro EZ). Takže je-li výrobek označen logem svazu Demeter, znamená, že byl vyroben dle zásad Biodynamického zemědělství. Ochranná známka se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v přibližně padesáti zemích světa. Certifikát Demeter je udělován po splnění dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství (každá země má vlastní národní standard) a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami.
- v roce 1932 byl založen svaz Demeter.
- v 30. letech se biodynamicky hospodařilo v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Anglii, Švédsku, Norsku a Novém Zélandu.
- v roce 1954 se v Německu utvořilo marketingové sdružení Demeter.
- v 50. až 90. letech se rozšířil sortiment produktů biodynamického zemědělství a vznikly nové podniky po celém světě.
- v 90. letech se biodynamické zemědělství začalo rozvíjet v bývalých komunistických zemích, mimo jiné i v České republice.

Příklad z ČR, že to jde
zemědělství, soulad, přírodaSpolečnost Bemagro a.s. vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří na bezmála 2 000 hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 hektarů. Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami – nadmořská výška je většinou mezi 600-700 metry a průměrný roční úhrn srážek přesahuje 700 milimetrů. Pracuje zde více než 50 stálých zaměstnanců. Společnost se skládá z několika buněk. Dvě základní jsou Rostlinka a Chov zvířat, k těm menším patří Malá rostlinka, Mlékárna a Krajina, a samostatnou buňkou je i správa podniku, které říkají Zázemí.

zemědělství, soulad, přírodaHlavním úkolem Rostlinky je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata – senáže, seno a obilí. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice, špalda, oves a pohanka. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. V Chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem chov dojnic na farmě v Meziříčí. Původní holštýnské plemeno je křížením postupně převáděno na českou červenou straku, která je pro ekologický chov vhodnější. Přes 300 krav se v létě pase v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zvířata jsou převážně krmena trávou, senáží a senem, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou zbavována rohů a léky nejsou podávány z preventivních důvodů. V jihočeských Malontech jsou odchovávány červenostrakaté jalovice a je zde i farma pro masný skot s cca 60 matkami. Malá rostlinka se zabývá pěstováním zeleniny, v menším množství náročnější druhy zeleniny pěstované ze sazenic, větší plochy pak zaujímají brambory a kořenová zelenina, zejména mrkev, červená řepa, pastinák a petržel. Úrodu skladují v dobrém stavu až do jara.

Rozdíl ve způsobu pěstování obilí...
Inspirací pro toto srovnání byl katalog jedné nejmenované osivářské firmy, odkud pocházejí uvedené příklady „dobré“ praxe. Vybrané příklady nejsou v rámci brožury extrémní, a to ani v množství použitých přípravků ani v dosažených výnosech. Takový zlatý střed. Je dobré si uvědomit, že přibližně 98 % ploch obilí v ČR je ošetřováno konvenčně, tj. v nějaké míře používají minerální hnojiva a chemické postřiky. Srovnání si udělejte každý sám.

Pěstování pšenice - konvenční zemědělství
(konkrétní nejmenovaný příklad běžného hospodaření)
• 14. 9. hnojení digestátem 22 t/ha
• 29. 9. setí
• 19. 10. postřik Sumimax + Glean (oba proti plevelům)
• 17. 3. hnojení Sulfan 140 kg/ha
• 4. 4. hnojení LAV 150 kg/ha
• duben postřik CCC + Modus (regulace růstu)
• 19. 4. hnojení DAM390 100 l/ha
• 5. 5. postřik Fujara + Barclay (oba proti houbovým chorobám) + pH Tron (pomocný přípravek ke zvýšení účinnosti postřiku) + MGS Sol (hnojivo)
• 15. 5. hnojení LAV 100 kg/ha
• 28. 5. postřik Ecail Ultra (proti hmyzím škůdcům) + Timpani (proti houbovým chorobám) + Fertikal (hnojivo)
• 30. 7. sklizeň 7,02 t/ha
Suma sumárum: 9 různých chemických postřiků, 490 kg minerálních hnojiv a 2 hnojiva postřikem

Pěstování pšenice - biodynamické zemědělství
(příklad z Bemagra)
• srpen rozorání jetelotrávy
• 28. 9. setí
• 6. 4. postřik roháčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 11. 4. pletí prutovými branami (proti plevelům)
• 25. 4. postřik křemenáčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 17. 4. hnojení kejdou 20 t/ha
• 28. 7. sklizeň 3,59 t/ha

Poslání Bemagra: S porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla a duše. Biodynamické zemědělství má totiž nejen udělovat ozdravné impulsy půdě a Zemi a produkovat potraviny člověku skutečně životodárné, ale má rovněž vnášet zdravého ducha do lidské společnosti.

To je druhá veliká oblast působnosti biodynamického zemědělství, oblast velice důležitá, neboť naše společnost potřebuje ozdravné impulsy, jak se zdá, ještě více než nemocná půda a Země. Držme jim proto palce.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
www.biospotrebitel.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biodynamick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antroposofie
http://www.biodynamika.cz/biodynamicke-zemedelstvi/
https://www.asz.cz/cs/odborne-clanky-a-analyzy/rozdily-mezi-farmarenim-ekologicky-biodynamicky-a-permakulturne.html
https://eagronom.com/cs/blog/biodynamicke-zemedelstvi-v-cr/
http://www.bemagro.cz/bemagro.html
http://www.enviweb.cz/akce/38381
https://www.demeter.net/Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf