Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Linde Gas a.s. - výroba technických plynů 26.5.2020
V noci ze 3.6. na 4.6. dojde k odstavení naší výroby z důvodu plánované odstávky , za účelem preventivní prohlídky zařízení. Odstávku může provázet v celé délce jejího průběhu zvýšená hlučnost, způsobená profukováním rektifikační kolony a mlha, způsobená zkondenzovanou vlhkostí, která vzniká odpařováním zkapalnění plynů. Mlha není nijak nebezpečná a je bezproblému dýchatelná. Odstávka bude pravděpodobně ukončena 28.6.2020. Za způsobené nepohodlí se omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 7.5.2020
Flérování z důvodu spalování přebytků topného plynu během odstávky Synthosu na fléře rafinerie. Doba trvání události: po dobu odstávky Synthos. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Synthos Kralupy a.s.
Dne 17.4.2020 dojde k odstavení výrobní jednotky Butadien II společnosti Butadien Kralupy a.s. Toto odstavení bude provázeno zvýšením využitím fléry ve dnech 17.4. až 19.4.2020. K najetí zpět do výroby by mělo dojít dne 29.5.2020. Před zahájením najížděcích prací bude opět zaslána informace o využití fléry (předběžně 25.5.).

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola

21. března 2019

ekoškolaShodneme se na tom, že co nejdříve začneme dětem předávat lásku k přírodě a úctu k půdě, tím to přirozeně vezmou za své. Budou dál v tomto duchu pokračovat, žít a tvořit. Ekologická výchova by měla být jednou z hlavních součástí vzdělávacího programu, jak v mateřských školách, tak na vyšších stupních vzdělávání. V tomto směru mají své nezaměnitelné místo Lesní mateřské školky a následně pak Ekoškoly.

Všichni bychom měli od mala žít ve společenství lidí, kteří šetří vodou, rozumně využívají energie, váží si půdy a také předcházejí vzniku odpadu. A když už odpad vytvoří, tak ho umí správně vytřídit. Právě v tomto duchu všestranně rozvíjí žáky a zlepšují životní prostředí Ekoškoly (Eco-Schools) - mezinárodní program, který školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody.

Jak funguje a kde to všechno začalo?
ekoškola První Ekoškola se zrodila v roce 1994 v Kodani. Dnes je do projektu zapojeno 49 000 škol - 16 000 000 žáků z 67 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Do České republiky mezinárodní Ekoškolu přineslo vzdělávací centrum TEREZA v roce 2005. Začínali s 10 pilotními školami a od té doby se hodně rozrostli. Dnes už v ČR využívá program 400 škol a přes 130 škol získalo mezinárodní titul Ekoškola.

K dosažení titulu jim v tom pomáhá jednoduchá, ale funkční metodika 7 kroků. Ta učitelům, žákům a rodičům, nabízí, jak se stát nositeli pozitivních změn ve své škole a i v obci. Jsou to kroky, které je provází programem po celou dobu jeho realizace. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

Přiblížíme si těchto sedm kroků:

Krok 1
Na školách mají své Ekotýmy, složené z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Tyto týmy mají hlavní slovo a jsou hybatelem všech dalších kroků a aktivit ve škole. Jejich úkolem je projít svoji školu „od sklepa po půdu“ a analyzovat, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Vytvoří návod, co sledovat, a vytvoří pracovní listy.

Krok 2 a 3
Z této Analýzy vznikne Plán činností, co se ve škole a jejím okolí budou snažit zlepšit. Naplánují si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.

Krok 4
ekoškolaEkotýmy pravidelně zjišťují, jak se jim daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které si dali v plánu činností, tzn. monitorují a vyhodnocují.

Krok 5
Samozřejmostí na těchto školách je environmentální výchova ve výuce, kde ostatní žáky seznamují s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a v dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci porozuměli. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.

Krok 6
Komunikují a hledají spolupráci samozřejmě nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, a i s úřady. Díky tomu se do realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost.

Krok 7
Mají zde tzv. Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Ten slouží jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Jeho tvorba nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.

Ve školách se pracuje s 9 tématy, které pomáhají žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího okolí a realizovat pozitivní změny. (Samozřejmě, že nově zapojené školy začínají s menším počtem témat.)

Témata:
ekoškola 1. Odpady - Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Patří sem zařazení košů na tříděný odpad, kompostování a recyklohraní.

2. Voda - Žáci pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody, např. navrhnou a zařídí instalaci spořiče na vodovodní kohoutky, zjistí možnost zachytávání a využití dešťové vody.

3. Prostředí školy - Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků, starší žáci vyrábí hmyzí hotely atd.

4. Energie - Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

5. Doprava - Žáci pořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizují cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů mohou měřit množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky prezentovat i představitelům města.

6. Šetrný spotřebitel - Žáci přemýšlí o tom, co a kde nakupují. Odhalují a porovnávají dopady na životní prostředí u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a svá zjištění sdílejí doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní. Ve školách se uklízí eko čistícími prostředky např. od Tierra Verde (manuál pro ekologický úklid na školách).

7. Klimatické změny - Žáci sledují vliv školy a také svého města na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.

8. Biodiverzita - Žáci se zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, pěstují na školních zahradách zeleninu a bylinky.

9. Jídlo a svět - Žáci zjišťují původ potravin. Vyhodnocují, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Učí se sami si připravit jídlo.

Těmto tématům se školy věnují ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo tematických dnů, např. Den bez aut, Den životního prostředí, Den vody atd. K seznámení žáků s tématy může škola využít pracovní listy Ekoškoly. Při realizaci ekologických opatření ve škole se může inspirovat v příručce Ekoprovoz ve školách.

A co na to Česká školní inspekce?
Česká školní inspekce ve své tematické zprávě uvádí Ekoškolu mezi programy, které školy nejvíce využívají ke vzdělávání žáků v globálních, environmentálních a rozvojových tématech. Program v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je již tradicí, že ministři školství připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola a jeho předání probíhá každoročně v Senátu PČR.

ekoškola Od ledna 2015 je program otevřen i pro MŠ. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování. Ekoškolky se tak staly odnoží programu Ekoškola, s metodikou a materiály přizpůsobenými podmínkám mateřských škol. Dnes už více než 100 školek s tímto osvědčením.

Do projektu Ekoškola se zapojila již zmiňovaná Tierra Verde, tak i IKEA Česká republika, která je dlouhodobým generálním partnerem programu. Společně podporuje změny ve školách, pořádá eko dílny pro veřejnost a přispívá na konferencích o udržitelném rozvoji. Letos vyhlašují již šestý ročník výzvy podporující zlepšení životního prostředí v Ekoškolách a jejich okolí. Jejich moto zní: „V Ekoškole děti zlepšují svoji školu a své okolí.“ IKEA vytváří lepší každodenní život pro mnoho lidí. Ekoškola je světovým lídrem ve vzdělávání k udržitelnosti a IKEA je světovým lídrem ve firemní udržitelnosti, vytváří výrobky podporující udržitelnější život v domácnostech, zajišťuje obnovitelné zdroje a energie pro svoji výrobu a provoz, podporuje lidi a komunity.

Ekoškola pomáhá dětem, učitelům a rodičům dělat ze školy příjemnější a k přírodě bližší místo k životu. A to nejdůležitější co předává je zodpovědnost za své jednání. Nestačí hodnoty hlásat, je třeba je žít. Děti se učí nápodobou, a jestliže chceme, aby z nich vyrostli zodpovědní dospělí, kteří váží a zohledňují dopady svých činů, pak je nutné pracovat na sobě, a na tom co můžeme udělat pro přírodu.

My osobně jsme navštívily zatím jen jednu Ekoškolu, a to Základní školu Vítězslava Hálka v Odolené Vodě. Pevně věřím, že se jich v našem okolí postupně bude objevovat stále víc a víc. Co lepšího si přát pro životní prostředí, než takhle vzdělané a zodpovědné děti?

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
https://ekoskola.cz/cz
http://terezanet.cz/cz
https://eshop.tierraverde.cz/ekoskola
http://www.vialibertatis.cz/
https://eko-skolky.cz/czČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf