Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Koupání ve Vltavě

24. července 2017

vltavaŘeka Vltava, která protéká městem Kralupy nad Vltavou, láká v letním období k osvěžení. V posledních letech jsme mohli pozorovat, jak se kvalita vody v řece pomalu zlepšovala. A jaká je situace dnes, dá se v Kralupech ve Vltavě již koupat bez újmy na zdraví? Protože se nás na tuto otázku lidé často ptají, požádali jsme o vyjádření odborníka z Povodí Vltavy, Ing. Hugo Roldána z oddělení styku s veřejností státního podniku Povodí Vltavy, jehož názor Vám teď předkládáme.

„Obecně lze říci, že situace v jakosti vody je lepší nad pražskou aglomerací, kde voda vytékající z Vltavské kaskády má velmi dobrou kvalitu. Určité znečištění do vltavské vody nad Prahou přináší nejdříve Sázava a následně i Berounka, přesto kvalita vody ve Vltavě protékající Prahou není špatná. Opticky je „příspěvek“ Berounky a zejména Sázavy nejvíce zřetelný díky zakalení a případně i zbarvení vody ve Vltavě unášenými nerozpuštěnými látkami, např. při přívalových deštích nebo obecně při vyšších stavech vody“.

vltava Vltava průchodem městskou aglomerací přijímá drobné rozptýlené znečištění a na severním okraji Prahy i vyčištěné odpadní vody z celého města, takže pod Prahou má již např. zhoršené mikrobiologické ukazatele, tj. např. koliformní bakterie. Dále voda může obsahovat různá rezidua látek lidské denní potřeby, jako jsou léčiva a další látky. Obecně, problémem Vltavy však nejsou ani tak vysoké koncentrace škodlivých a cizorodých látek, jako spíše nadbytek živin (zejména fosforu) a bakteriální oživení (zejména pod městskými aglomeracemi, Prahu nevyjímaje). Nadbytek živin ve vodě pak generuje růst řas a sinic.

Vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy monitorují kvalitu vody v toku Vltavy v měsíční frekvenci na několika odběrových profilech od soutoku se Sázavou, Berounkou až po ústí Vltavy do Labe. Výsledky posledních odběrů vzorků vody nevykazují žádné zásadní anomálie s výjimkou anomálních hydrologických stavů. Dokladem vlivu intenzivních lokálních srážek je např. situace dokumentovaná při odběru vzorků dne 7. 6. 2017 po bouřkách, kdy pravděpodobně došlo k „vypláchnutí“ dešťových oddělovačů a dalších kanálů v městské aglomeraci. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že koncentrace koliformních bakterií v toku řeky nenarůstá až za ÚČOV v Troji, ale již dříve v Praze, v úseku mezi profily Podolí a Troja (profil Vltava – Troja je situován ještě před zaústěním městských odpadních vod.

vltava

Současné teplé počasí a nízké průtoky ve Vltavě (okolo 50m3/s) přispívají ke zvýšení koncentrace živin, bakterií a dalších látek ve vodě, neboť produkce komunálních odpadních vod je stále stejná a na počasí nezávislá, ale objem vody v recipientu, do kterého se tyto odpadní vody ředí, je menší. Na kvalitu vody ve Vltavě pod Prahou mají negativní vliv její přítoky, jejichž kvalita vody je dlouhodobě špatná, jedná se zejména o Únětický, Zákolanský a Bakovský potok.

vltavaPřestože se v posledních letech kvalita vody ve vodních tocích téměř všude zlepšila, řeku Vltavu nevyjímaje, je třeba místa ke koupání ve volné přírodě vybírat s rozvahou. Obecně lze říci, že koupání není vhodné zejména pod městskými aglomeracemi, kde se mohou ve zvýšeném množství vyskytovat látky pocházející z čištění odpadních vod a tím i bakteriální znečištění. Z tohoto pohledu nelze obecně koupání zejména v dolních tocích řek doporučit, což platí rozhodně i pro oblast Kralup nad Vltavou a celého toku Vltavy pod Prahou. Nejvhodnější ke koupání jsou oficiálně stanovená místa, tzv. přírodní koupací vody, které jsou v letní sezóně pod pravidelnou kontrolou Zdravotních ústavů ČR.

vltavaPovodí Vltavy, státní podnik, sleduje průběžně kvalitu povrchových vod po celý rok, ale poskytování doporučení, zda je konkrétní lokalita vhodná ke koupání nemá ve své kompetenci, zde je potřeba se obrátit na příslušný Zdravotní ústav. Na dolním toku Vltavy žádné tzv. koupací místo vymezené není, koupání v této části řeky jednoznačně nedoporučujeme.

Aktuální kvalitu koupacích vod můžete zjistit například na tomto odkaze: http://www.koupacivody.cz/
Informace o kvalitě vod ke koupání podává také Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/obsah/koupani-v-prirode-aktualni-kvalita-vody_1073_5.html

(Sepsáno podle vyjádření Ing. Hugo Roldána, oddělení styku s veřejností, Povodí Vltavy, státní podnik)
Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf