Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Legislativa a odpady

23. října 2018

odpadyCo nás a naše město čeká v oblasti snížení odpadů? Jak může město motivovat své občany ke snížení komunálního odpadu? A jak bychom my občané měli změnit své chování z hlediska odpadů? Na tyto otázky se vám pokusí odpovědět následující článek.

Vyrobit - použít - vyhodit. To je překonaný model hospodaření, který vyšel z představy neomezené kapacity Země, která nám poskytuje nevyčerpatelné množství zdrojů, energie a která bez problémů absorbuje všechny naše odpady. Dnes víme, že tomu tak není. Jak tedy docílit snížení komunálního odpadu? Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že vzniká zanedbatelné množství.

Produkci směsného odpadu jde snížit:

- regulací objemu nádob na směsný odpad
- zavedením motivačních plateb, odvozených od množství vyprodukovaného směsného odpadu
- zlepšením podmínek pro třídění odpadu
- odkloněním bioodpadů ze směsného odpadu
- podporou prevence a znovuvyužití

Obec - jako dobrý příklad pro občany
Předcházet vzniku odpadu je možné i při provozu úřadu. Podrobně se tomuto tématu věnuje tzv. Zelené úřadovaní. Obec v tomto směru může učinit řadu kroků:

- seznámit se z pravidly zeleného nakupování
- omezovat spotřebu papíru na úřadě
- omezovat produkci odpadů z provozu úřadu
- omezovat produkci odpadů při pořádání veřejných akcí
- podporovat spotřebu ekologicky šetrných výrobků

odpady Z důvodu chystaného zákazu skládkování, který má začít platit v roce 2024, musí Česká republika vyřešit, jak naložit s až dvěma miliony tun odpadu ročně, které zatím končí na skládkách.

Už do roku 2020 musí kvůli „skládkové směrnici“ putovat ročně na skládky o 800 000 tun směsného komunálního odpadu méně. Podle evropských cílů pro oběhové hospodářství musí dále Česká republika v roce 2025 využít materiálově o milion tun surovin více, než tomu bylo v roce 2016. To se samozřejmě dotkne každého z nás. A jak tedy přímo motivovat občany měst a obcí ke snížení množství tohoto odpadu?

Předcházení vzniku reguluje několik právních předpisů:
1. Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, §9a definuje hierarchii nakládání s odpady a její závaznost, §10 pak stanovuje každému povinnost předcházet vzniku odpadů.

2. Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (POH) definuje předcházení vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadů jako hlavními strategický cíl. K zásadám pro naplňování tohoto cíle patří naplňování "Programu předcházení vzniku odpadů" a naplňování hierarchie nakládání s odpady.


Obce mají od roku 2015 povinnost zajistit místa pro odkládání papíru plastů, skla a kovů (Vyhláška 321/2014 Sb.).

Co nás čeká v roce 2020?
odpady
Směrnice o skládkách odpadů č. 1999/31/EC po nás požaduje snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (papír, dřevo, odpad z údržby zeleně, kuchyňský odpad, textil – dále jen BRKO) ukládaného na skládky v letech 2010, 2013 a 2020 na 75 %,
50 % a 35 % množství, které jsme produkovali v roce 1995. V podstatě to znamená, že v roce 2020 bude možné skládkovat pouze kolem
100 kg směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele.

Rámcová směrnice č. 98/2008 o odpadech po nás požaduje, abychom v roce 2020 recyklovali alespoň 50 % papíru, plastů, skla a kovů, které spotřebují domácnosti.

Velkou složkou komunálního odpadu je bioodpad. Jedním z hlavních cílů je motivovat obyvatelé měst a obcí k jeho správnému vytřídění.

Jak může obec podpořit domácí kompostování?
- Osvětou veřejnosti – informovat občany pomocí článků, letáčků, přednášek, kurzů o výhodách domácího kompostování, o výrobě kompostérů, o správných postupech při kompostování a o správném využití kompostu.
- Pořízení nebo dotování nákupu kompostérů - obec/svazek obcí může realizovat projekt, v rámci kterého budou nakoupeny a distribuovány domácnostem kompostéry.
- Nákup drtiče větví - obec může zakoupit kvalitní drtič větví, ten pak lze lidem půjčovat či jinak jim tuto službu zprostředkovat.
- Finanční motivace obyvatel - u plateb na hlavu lze lidem, kteří doma kompostují, nabídnout slevu na poplatku.
- Zajištění vlastní výstavby a provozu komunitní kompostárny – vybrání vhodné lokality, zvážení možnosti spolupráce s místními zemědělci, získání finančních prostředků z dotačních titulů atd.

Dalším odpadem, který nás všechny trápí, jsou plastové láhve a jednorázový plast. Obce mohou přispět ke snížení objemu produkovaných PET lahví těmito kroky:

- Osvěta veřejnosti – informovat občany pomocí článků ve zpravodaji či na internetu o kvalitě pitné vody v obci, o problematice ke třídění plastů a jejich prevence.
- Ochranou a podporou zdrojů pitné vody (prameny, studánky) v regionu.
- Kohoutkovou vodu je možné užívat i na úřadě (nákup džbánků) a v organizacích, které obec zřizuje. V obcích a městech lze instalovat pitné fontány či automaty na vodu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tak lze snížit spotřebu PET lahví až na polovinu.
- Obce se také mohou zapojit do vyjednávání s firmami, které v jejich katastru nabízí pohostinské služby, aby i ony nabízely svým zákazníkům prioritně kohoutkovou vodu.

odpady Všichni bychom se měli naučit odmítat nepotřebné; a i zde mohou obce také přispět např. ke snižování objemu reklamy a to těmito způsoby:

- Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu o problematice třídění papíru a možnostech prevence.
- Tisk a distribuce samolepek na schránku – obec si může nechat vytisknout samolepky na schránky a ty aktivně šířit. Výhodný je tisk ve větším množství. Samolepky lze šířit zdarma nebo je i prodávat.
Další složkou, která navyšuje objem komunálního odpadu, jsou dnes tolik oblíbené a používané jednorázové pleny. U jednoho dítě se jedná o 700 až 1 000 kg tohoto odpadu. V přepočtu na roční produkci se jedná asi o 3 kg směsného odpadu na 1 obyvatele.

Obce mohou přispět ke snížení objemu papírových plen těmito kroky:

- Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu na toto téma. Spolupráce a podpora mateřských center, podpora týdne opravdových plen.
- Startovací balíček – obec může maminkám při narození dítěte darovat balíček opakovaně použitelných plen. Látkové pleny totiž vyžadují vyšší počáteční investici. Celkově je ale jejich užití oproti papírovým plenám ekonomicky výrazně výhodnější.

Nejúčinnější motivací obyvatel měst a obcí, která vede ke snížení množství odpadů je platba obyvatel za odpady. PAYT je platba odvozená od velikosti a frekvence svozu popelnic. A její hlavní výhodou je, že domácnostem zprostředkovává přímou vazbu mezi jejich produkcí odpadů a platbou za ně. Výhodou je i to, že domácnosti si sami volí způsob, jak budou s odpady nakládat (sami volí velikost nádoby nebo frekvenci svozu nebo oboje).

A pro připomenutí je tu pět zásad Zero Waste tzv. 5R, které nám se snížením odpadů pomůžou.

Odmítat? Co? To co nepotřebujeme. Stačí začít velmi zlehka. Potřebujeme např. tento igelitový sáček, který vyhodíme hned, jak se vrátíme domů? Vezmeme si svůj opakovaně použitelný.
Zredukovat. Opravdu používáte všechny věci, co vlastníte, nebo jsou spousta z nich jen chytače prachu? Vytřiďte věci, které opravdu potřebujete a používáte a darujte či prodejte ty, které u Vás jen tak přežívají.
Znovupoužít. Je to velmi jednoduché, využívejte věci, které máte, do maxima. Popřípadě, pokud to nemáte, kupte tu věc kvalitní, aby se dala používat co nejdéle.
Zrecyklovat. Ohledně recyklace je potřeba se vzdělávat. Mnoho lidí si myslí, že co hodí do barevných kontejnerů, to se zrecykluje. Pravda je však jiná. Sklo, papír a kovy se dají jednoduše recyklovat. U všech těchto materiálů se při recyklaci šetří energie. Třeba recyklace jediné hliníkové plechovky dokáže ušetřit dostatek energie k tomu, abyste mohli mít tři hodiny puštěnou televizi.
Kompostovat. Dostáváme se k závěrečnému bodu pravidel 5R a tím je kompostování. V dnešní době můžete kompostovat jak v rodinných domech se zahradou, tak v garsonkách uprostřed rušného města. Stejně jako u recyklace je zde třeba se vzdělat a zjistit, jak můžu kompostovat, s čím a co.

Hodně štěstí na této cestě a ať se vám daří zredukovat vaše odpadky.

M. Haňurová
Ekologické centrum Most a Kralupy
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://moodle.arnika.org/
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-musi-do-r-2024-vyresit-jak-nalozi-s-2-mil-tun-odpadu-rocne
http://www.zerowastelife.cz/zero-waste-life-aneb-jak-zit-zivot-bez-odpadkoveho-kose/Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Ekopředsevzetí do nového roku 2019
11.12.2018 Jak dopadlo vyhodnocení oblíbené Vánoční soutěže?
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017

30.11.2018 Konference Byznys & Zero Waste - ANO či NE?
20.11.2018 Z jaké mouky si letos upečete vánoční cukroví?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Jak si žije strom?
23.10.2018 Legislativa a odpady
19.10.2018 Děti opět vysazovaly ryby
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
12.10.2018 Beseda Zelená domácnost
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny
1.10.2018 Kdo letos zhotoví nejhezčího anděla?

26.9.2018 Kralupské ekocentrum vysadilo lípu srdčitou a vyhodnotilo soutěž
24.9.2018 Konzumace masa ničí planetu
20.9.2018 Zdravé sáčky, boxy na svačiny a láhve na pití
19.9.2018 Na ekovycházce s Kulíšky
17.9.2018 Den patronů ze ZŠ Jodlova

20.8.2018 Mikroplasty v prostředí
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní

18.7.2018 Dokáží rostliny komunikovat?

28.6.2018 Letošní první ekovycházka
26.6.2018 Do čeho se obléct?
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf