Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Permakultura

28. srpna 2017

permakulturaPo tisíce let se na naší planetě hospodařilo ekologicky. Zemědělstvím se zabývalo téměř sto procent lidí. Skoro každý člověk měl aspoň malé hospodářství a bohaté znalosti o přírodě, půdě a o způsobu pěstování. Generace za generací si navzájem sdělovaly poznatky a vědomosti. Je tomu tak i nyní?

Již od středověku vznikala v Čechách malebná krajina, tvořená shlukem stavení kolem venkovského kostelíka spolu se sady, zahradami, loukami, pastvinami a poli. Na obzoru se většinou táhl pás lesa. Značná část obyvatelstva pracovala v přírodě, obdělávala půdu, jiní se věnovali pastevectví a rybolovu. Přírody si lidé vážili a uvědomovali si, že půda zajišťuje obživu a je nutné se o ni starat. Člověk byl vázaný vztahem k půdě, změny přírody kolem sebe musel vnímat přímo, zdravá příroda byla všude kolem.

permakultura Dnes tomu bohužel tak není, ač stále více lidí cítí povinnost návratu k soběstačnému nebo alespoň zčásti soběstačnému životu - propojení se s přírodou. Mít kolem svého domu přírodní jedlou zahradu plnou motýlů, užitečného hmyzu, zpívajících ptáků. Na zálivku využívat dešťovou vodu a nepoužívat k pěstování pesticidy a organická hnojiva – to vše vám může přinést permakultura.

U zrodu celého systému stáli v 70. letech minulého století Australané Bill Mollison a David Holmgren, kteří definovali permakulturu takto: „Uvědomělá přeměna krajiny napodobující přirozené vztahy a vzorce, která poskytuje dostatek potravy, rostlinného materiálu a energie k uspokojení místních potřeb.“ Tuto poměrně širokou definici později Holmgren upřesnil slovy: „Různé nápady, zručnost a způsoby života, které musíme objevit a rozvinout, abychom se dokázali změnit ze závislých konzumentů v zodpovědné a produktivní občany.“

permakulturaPermakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství.

Základní zásady permakultury:

- Respektování přírodních zdrojů
- Etické zacházení s přírodními zdroji
- Využití místně dostupných zdrojů
- Péče o planetu
- Péče o lidi
- Spojování více prvků ve fungující celek
- Maximální efektivita při minimální vložené energii
- Rozmanitost a originalita
- Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
- Dělení se o nadbytečné zdroje
- Produkování jen recyklovatelného odpadu

Jedním ze základních předpokladů naplnění těchto vizí je dosažení určité míry potravinové a energetické soběstačnosti. K tomu je třeba vytvořit podmínky prostřednictvím vhodného designu domu a pozemku, na němž dům stojí. Zahrada tedy slouží především jako obnovitelná zásobárna potravy a energie, a také dům funguje v rámci celé řady různých vztahů a je začleněn do kontextu energetických toků krajiny a přírody. Důležitá je snaha o uzavřené cykly materiálních toků, které odpovídají přírodním koloběhům.

permakulturaKaždá přírodní zahrada vyniká svou jedinečností. Přírodní zahrady se od běžných „klasických“ zahrad liší svou trvalou udržitelností, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro jejich zakládání. Jde o vytvoření rozmanitého ekosystému, ve kterém se rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu. Při tvorbě přírodních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území. Sázejí se původní odolné (i nenáročné nepůvodní) rostlinné druhy, potřebné mikroklima se zajišťuje pomocí větrolamů, teras, kráterů… K založení takové zahrady je z počátku zapotřebí většího úsilí. Asi po deseti letech se dá o zahradě mluvit jako o soběstačné.

Co v takové přírodní zahradě můžeme najít?
Základní prvky:

- živý plot z planých keřů – poskytuje útočiště zejm. pro hmyz a drobné ptactvo
- přirozená louka, prvky louky - poskytuje útočiště zejm. pro hmyz, podporuje druhovou rozmanitost rostlin i živočichů
- divoké porosty – i jen malé plochy, které se nekultivují, poskytují útočiště zejm. pro hmyz a ptactvo, obojživelníky i drobné savce
- divoký koutek – dtto. Může představovat např. jen hromadu větví a listí
- mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) – podporují různorodost života na zahradě
- listnaté stromy – oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy
- květiny a kvetoucí trvalky - – podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady
- kompostování, přítomnost kompostu – recyklace bioodpadu
- “domečky“ pro zvířecí pomocníky – podpora biologické rozmanitosti a přirozených predátorů
- využití dešťové vody – zachování vody v krajině
- užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů – přírodní materiály, postupy nevyžadující chemické prostředky či jiné nešetrné zásahy
- mulčování – šetrné zacházení s půdou, kvalitnější pěstování rostlin
- smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení – dtto, plus zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému
- zeleninové záhony a bylinky – jistá soběstačnost a nauka o pěstování užitkových plodin
- ovocná zahrada a bobulové keře – dtto. Zde se navíc podporují tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů.

permakulturaTen, kdo uvažuje o zachytávání dešťovky pro svoji zahradu nebo žije v tzv. suchých obcích, novostavbách, používá dešťovku v domě, může využít dotace z dotačního programu Dešťovka. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají nyní měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září 2017 v 10:00 hod. přes webové stránky https://www.dotacedestovka.cz/.

permakulturaPermakultura neboli trvalá kultura, ve smyslu trvale udržitelná. Žijme tak, aby naši potomci mohli plynule navázat na naše tvoření a nemuseli likvidovat následky pohromy, kterou jsme způsobili. Zakládejme tedy zahrady s velkým důrazem na design a s perspektivou udržitelnosti na desítky až stovky let.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.estav.cz
http://www.permakulturacs.cz
http://www.bio-info.cz
http://www.magazinzdravi.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf