Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Stále vytváříme mnoho odpadů

13. prosince 2017

odpadyS rostoucí spotřebou jde ruku v ruce i rostoucí množství odpadů. Odpady přímo či nepřímo ovlivňují naše zdraví a kvalitu našeho života. Do atmosféry se z odpadů uvolňují látky znečišťující ovzduší, metanové plyny přispívají ke změně klimatu, jsou kontaminovány zdroje pitné vody a zemědělské plodiny jsou pěstovány na kontaminované půdě.

Odpady však nejsou jen problémem týkajícím se životního prostředí, ale také hospodářskou ztrátou. Průměrný Evropan za rok vyprodukuje 481 kilogramů komunálního odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj?

V roce 2016 Česká republika vyprodukovala 34,2 milionů tun všech odpadů, to je o 3 miliony tun méně než vloni. Z toho činily 1,4 milionů tun nebezpečné odpady a 32,8 milionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3 241 kg všech druhů odpadů.

odpady

Odpady obecně dokáže ČR využívat. Z 34,2 milionů tun všech odpadů bylo využito 85 %, z toho 82 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 9 % ze všech odpadů. Opačná situace je s komunálním odpadem (KO), jehož množství mírně roste a většina ho končí na skládkách. Komunální odpad je odpad, který vzniká v domácnostech a na území obcí a měst. Vloni tvořil podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 16 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2016 vyprodukovali 5,6 milionů tun, to je o 300 tisíc tun více než v roce 2015. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 531 kg komunálního odpadu.

odpady

V roce 2016 jsme využili polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách skončilo 45 % komunálních odpadů, což je sice o 2 % méně než v roce 2015, ale stále není tento výsledek uspokojivý. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že se situace bude nadále měnit s ohledem na zavedené povinné třídění kovů a bioodpadu a na blížící se platný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů, který vejde v platnost od roku 2024. Zákaz skládkování komunálního odpadu má již ve své legislativě nastaveno Německo, Belgie a Švýcarsko.

Jak správně nakládat s odpadem?

Předcházení vzniku odpadu
odpadyNejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Důležité je tedy předcházet vzniku odpadu, a to jak ve firmách, průmyslových podnicích, tak i v domácnostech. Na místě je jistá skromnost, přehodnocení zda věc, kterou chceme koupit, skutečně potřebujeme, zda nemůžeme použít nějakou starší nebo si jí vypůjčit apod. Dobrým příkladem, jak snížit množství odpadu, je nakupování „bez obalu“, které se již praktikuje na několika místech v Praze i jinde v republice.

Opětovné využití odpadu
Pokud již odpad vznikne, je dobré ho „opětovně využít“. Příkladem opětovného využití jsou vratné obaly, ale také různé bazary, nabízející použité zboží, projekt CERREC s centry pro opravy a opětovné použití odpadů a další aktivity. Vymyslíme-li odpadku nový účel, nové použití, našli jsme způsob tzv. upcyklace. Jde o vdechnutí nového života už nepoužívané věci. Velmi podobný význam má pro takové zacházení s odpadem český pojem znovupoužití, nebo také anglicky re-use.

Recyklace
odpadyJestliže již nelze odpad smysluplně využít, je nutné ho v co největší míře recyklovat, případně kompostovat bioodpad.

Energetické využití
Část odpadů, které již nelze recyklovat, může být využita energeticky – spalována ve vhodných zařízeních. Energii z odpadů lze využít k výrobě tepla nebo elektřiny, která pak může nahradit energii vyráběnou z uhlí nebo jiných paliv. Energetické využívání odpadů tak může přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů. V oblasti energetického využití odpadu má ČR ještě velký dluh. Zdejší 4 spalovny komunálního odpadu (Praha, Brno, Liberec, Chotíkov) dokáží energeticky využít pouze zlomek z celkového množství KO.

Skládkování
odpadySkládkování je u nás stále nejlevnější a nejběžnější způsob nakládání s komunálním odpadem, který je však zároveň nejméně příznivý vůči životnímu prostředí. Skládkování není likvidace odpadu, ale pouze jeho uložení a přenesení břemena zamořené krajiny na budoucí generace. Nesprávné nakládání s odpady přispívá ke změně klimatu a znečištění ovzduší a přímo ovlivňuje mnoho ekosystémů a živočišných a rostlinných druhů. Ze skládek, které jsou považovány až za poslední možnost v hierarchii nakládání s odpady, se uvolňuje metan, velmi silný skleníkový plyn, který se podílí na změně klimatu. Metan vytvářejí mikroorganismy vyskytující se na skládkách z biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou potraviny, papír a zahradní odpady. Podle toho, jak jsou skládky vybudovány, může jejich prostřednictvím také dojít ke kontaminaci půdy a vody.

Třídit odpad má smysl
odpadySpolečnost Ekokom uvádí, že v loňském roce bylo zachráněno 27 km2 přírody právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 77 % celkové produkce obalových materiálů. Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Díky třídění papíru bylo zachráněno 2 100 000 stromů. Tyto údaje nám napovídají, že třídit odpad má smysl. Podle průzkumů v ČR třídí odpad 72 % občanů, každý čtvrtý občan tedy ještě není dostatečně motivován, aby svůj odpad třídil. Další rezervy jsou v pečlivosti třídění. Papír, plasty a sklo umí třídit už i malé děti. Méně lidí však třídí kovy, bioodpad, textil a další méně objemné složky domovního odpadu.

Podle MŽP může k vyšší míře třídění domovního odpadu přispět i schválení nového zákona o odpadech včetně v něm připravených nástrojů jakým je PAYT (Zaplatíš, kolik vyhodíš) nebo sběr odpadu Door-to-Door, který je připraven pro novou vládu.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.tretiruka.cz/news/rok-2016-produkce-vsech-odpadu-klesa-u-komunalnich-odpadu-je-tomu-naopak1/
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/sklo-papir-a-plasty-tridi-pravidelne-72-cechu-komunalniho-odpadu-ale-pribyva_1711021114_haf
http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/kolik-statu-ma-zakaz-skladkovani-a-jak-jsou-vysoke-poplatky-v-evrope.html
http://www.jaktridit.cz/priroda/
https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2014/clanky/odpady-problem-ci-zdrojČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf