Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ptačí chřipka v ČR

31. ledna 2017

chřipkaPo deseti letech se opět objevil i v České republice postrach všech chovatelů drůbeže – ptačí chřipka. Současná vlna výskytu ptačí chřipky v Evropě i v ČR je způsobena virem vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8. Zdrojem nákazy jsou tažní ptáci, kteří tuto nákazu zavlekli na území Evropy z Asie, kde se tento subtyp viru vyskytuje již od roku 2009. Jedná se o vysoce virulentní kmen, jehož přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán. U ptáků však způsobuje vysoké úhyny až do 100%. HPAI subtypu H5N8 je současné době rozšířena téměř na celém území Evropy a vyskytla se již ve více než 20 zemích. Ohnisek v chovech drůbeže bylo nahlášeno již téměř 600. Postiženy byly především komerční chovy vodní drůbeže. Ke dni 30. 1. 2017 byla nákaza v chovech drůbeže zachycena ve všech okolních státech a nejvíce postižené jsou Maďarsko (231), Francie (177), Bulharsko (60), Německo (39) a Polsko (34).

Výskyty nákazy v ČR
V České republice je potvrzeno 12 ohnisek ptačí chřipky. 11 ohnisek se objevilo u drobných chovatelů, jedno se nacházelo v komerčním chovu výkrmových kachen, a to na farmě v Řitovízi u Blatné na Strakonicku. Ke dni 30. 1. 2017 jsou zatím potvrzeny 4 nákazy v Jihomoravském kraji, konkrétně v Ivančicích, v Letkovicích, v Moravském Krumlově a v Brodě nad Dyjí. Jihočeský kraj potvrdil také 4 ohniska nákazy, postiženými obcemi jsou Sedlečko u Soběslavi, Libějovice, Řitovíz u Blatné a Chotčiny. Po jednom výskytu mají kraje Olomoucký (Lověšice), Liberecký (Kadeřavec), Středočeský (Lázně Toušeň okr. Praha východ) a Moravskoslezský kraj (Ostrava – Svinov). Situace se však dynamicky mění a každou chvíli se objevují další podezření v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků, které Státní veterinární správa řeší a vyhodnocuje. Vůči viru H5N8 jsou vnímaví všichni ptáci, dokonce byly zaznamenány i případy u racků, u kterých se většinou tato nákaza neobjevuje.

chřipka

Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace na území České republiky vydala mimořádná veterinární opatření z důvodu zamezení šíření nákazy, kde nařídila:
všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, se:

a) zakazuje chovanou drůbež či jiné ptactvo chované v zajetí držet ve volném výběhu
b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením nákazy a to zejména zamezením vniknutí volného ptactva do hal, síťováním oken a větracích otvorů
c) nařizuje vedení řádné evidence chovu: úhyny, přesuny, veterinární ošetření zvířat všem chovatelům a držitelům ptactva se

d) zakazuje pořádání svodů veškerého ptactva na území ČR
e) vyžaduje písemný souhlas krajské veterinární zprávy před účastí na svodech v zahraničí.

Za porušení nařízení se ukládá pokuta. Více na zde.

Státní veterinární správa má ve všech krajích zřízeny krizové linky pro hlášení podezření na nákazu v chovech drůbeže a hlášení nalezených uhynulých ptáků.

Pro drobnochovatele, kteří neuvádějí svou drůbež na trh a mají produkty z drůbeže jen pro svou vlastní spotřebu, se doporučuje:

1. drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem
2. slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží
3. v nejvyšší možné míře zabránit kontaktu s volně žijícími ptáky
4. krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem
5. pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci
6. pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
7. venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany)
8. pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce
9. zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků
10. oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři
11. nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků

chřipkaPři nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků (labutě, husy, kachny, volavky, čápi apod.) vždy kontaktujte místně příslušnou krajskou veterinární správu. Po úředním potvrzení vysoce patogenní ptačí chřipky je podle platné legislativy nutné zlikvidovat infikovaný chov (chovanou drůbež, ptáky chované v zajetí, produkty) z důvodu zamezení šíření nákazy. Pro každé ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky stanoví krajská veterinární správa dle platné legislativy pásmo ochranné s poloměrem do 3 km od ohniska a pásmo dozoru pro dalších 7 km.

Projevy nákazy
Všichni chovatelé mají dle veterinárního zákona povinnost sledovat zdravotní stav zvířat a při výskytu klinických příznaků nasvědčujícím podezření z nákazy mají povinnost kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nemoc se projevuje nejdříve tím, že pták chřadne, nepřijímá krmivo nebo ho přijímá jen v omezeném množství, jeho chování je netečné až apatické, nechce se pohybovat, peří má načepýřené, hřebínek je povislý a mohou se na něm objevovat i modřiny, stejně tak na nohou, které navíc otékají. Snáška se zastaví nebo výrazně sníží, potom jsou vejce deformovaná s tenkou skořápkou. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází většinou k úhynu. Všechny příznaky se ale nemusí projevit. Mortalita se pohybuje mezi 50 – 100 %. Může také dojít k náhlému úhynu bez výskytu výše zmíněných klinických příznaků.

Je možné se nakazit?
chřipkaU současné formy viru H5N8 nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka, na savce ani přenos nákazy z člověka na člověka. Přesto je vhodné dodržovat základní hygienické návyky (mytí rukou) po kontaktu s drůbeží, výkaly atd. Při podezření na výskyt nákazy v chovu jsou povinni podat oznámení místně příslušné krajské veterinární správě, která provede kontrolu na místě a na základě vyhodnocení vyloučí podezření z nákazy nebo odebere vzorky s cílem zjistit přítomnost viru v daném chovu. Do doby zjištění výsledku vyšetření jsou v chovu uplatňována předběžná opatření (zákaz přesunu zvířat, produktů, materiálů, pomůcek atd.). V případě potvrzení nákazy v chovu, jsou vydána mimořádná veterinární opatření pro ohnisko, kde je chovateli nařízeno zajistit utracení zvířat dle zásad welfare a zlikvidování jejich produktů. Pro utracení je možné využít pohotovostní středisko pro mimořádné situace, které zajistí utracení včetně odvozu uhynulých ptáků do asanačního podniku.

Chovatelům jsou na základě žádosti vypláceny náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s plněním mimořádných veterinárních opatření ze státního rozpočtu.

Pro všechny občany je důležité dodržovat následující zásady:

1. chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů
2. poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží
3. nezpracovávat nemocnou drůbež
4. dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží)
5. informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
6. ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
7. při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Proč je virus H5N8 nebezpečný?
chřipkaJako všechny viry, i tento prochází změnami – mutacemi. Největší obavy plynou z hrozby vzniku jeho mutace, která by umožnila přenos viru z člověka na člověka. Běžnou chřipku způsobuje vždy jen mírně se měnící chřipkový virus, proti němuž mají lidé protilátky. Virus ptačí chřipky je však pro lidské tělo neznámý, většina populace by v těle neměla vhodné protilátky. Nemocnost by tak mohla narůst do netušených rozměrů a její následky se dají jen těžko odhadovat.

Aktuální informace naleznete na:
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
http://www.svscr.cz/nakazova-situace-v-cr/

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf