Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Smogové situace podle novely zákona o ovzduší

23. ledna 2017

smogDnem 1. ledna 2017 vstoupila v platnost zásadní novela zákona o ochraně ovzduší, která přináší řadu podstatných změn. Cílem novely zákona o ochraně ovzduší je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Mimo jiné dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Hlavní cíle novely zákona
smogCílem novely je vyhlašovat a odhlašovat smogové situace a regulace pro PM10 co nejpružněji, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi znečišťujících látek a vyhlášenou informací tak, aby vyhlášení smogové situace a regulace plnilo svoji funkci a sloužilo především k včasnému informování veřejnosti a efektivní regulaci významných zdrojů znečišťování ovzduší. Pro PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které se na základě analýzy ČHMÚ jeví jako optimální, a které zajistí co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Dalším cílem je zahrnout do rozhodování o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 očekávaný vývoj koncentrací v následujících 24 hodinách tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací.

Cílem je také oddělená a jednoznačná definice prahových hodnot a doplňujících podmínek požadovaných pro vyhlášení a ukončení smogové situace a regulace. Dalším ze záměrů novely je včasné informování veřejnosti o vysokých koncentracích SO2 a NO2, v případě, že dojde k překročení regulační prahové hodnoty pouze na jedné reprezentativní stanici pro danou oblast. Dojde tak ke shodě zákona a Evropské směrnice 2008/50/ES.

Z jakého důvodu dochází k úpravě pravidel pro vyhlášení smogové situace podle přílohy č. 6 novely zákona o ochraně ovzduší?

Smogové situace vyhlašovány a odvolávány se zpožděním
Při postupu podle přílohy č. 6 zákona byly v minulých letech smogové situace a zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona (dále také „regulace“) pro PM10 vyhlašovány a odvolávány s výrazným (často i několikadenním) zpožděním oproti skutečnému vývoji koncentrací v dané oblasti.

smog

Jako nejvíce problematický se z pohledu praktických zkušeností dle přílohy č. 6 zákona jevil souběh dvou podmínek pro vyhlášení situací, kdy dle zákonem stanovených podmínek je možné vyhlásit smogovou situaci, resp. regulaci až po překročení prahových hodnot pro 24hodinové koncentrace PM10 ve 2 resp. 3 po sobě následujících dnech (po 25 resp. 49 hodinách) při zároveň stoupajících 12hodinových trendech. Přitom průběh situací meteorologicky nepříznivých pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je doprovázen obvykle poměrně rychlým vzestupem průměrných 24hodinových koncentrací PM10 a překročením prahových hodnot zpravidla již v počátcích takovéto situace (tzn. daleko dříve než za 25 resp. 49 hodin) a při jejím delším trvání pak následně dochází v závislosti na konkrétním vývoji meteorologických podmínek (především při nízkých průměrných rychlostech větru, nízkých teplotách, klesající hranici inverze, resp. jejím nenarušení) k nepříliš výraznému kolísání průměrných 24hodinových koncentrací PM10, přičemž splnění další podmínky, tj. rostoucích trendů průměrných 12hodinových koncentrací PM10 v uplynulých 6 hodinách alespoň na polovině stanic v dané oblasti, je velmi problematické.

Za tohoto stavu pak vznikaly komplikace týkající se včasného a pružného vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace tak, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi a vyhlášenou situací.

Vyhlášení smogové situace nebo regulace má sloužit především k včasnému informování veřejnosti nebo efektivnímu omezení znečišťování. Předchozí nastavení pravidel vedlo k tomu, že smogová situace byla často vyhlášena i s několikadenním zpožděním po nárůstu koncentrací PM10 nad informativní prahovou hodnotu. Totéž platí rovněž pro vyhlášení regulací pro PM10. Ministerstvo životního prostředí si nechalo pro vyřešení problematiky opožděného vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací pro PM10 u Českého hydrometeorologického ústavu vypracovat analýzu možné nápravy situace. Byly vyhodnoceny různé alternativní způsoby vyhlašování – varianty s/bez zahrnutím trendů, využití různých typů zhlazování 1h koncentrací (urychlení odvolání), požadovaná délka překročení a požadovaný počet stanic pro vyhlášení. Nejlépe vyhodnocená varianta využívající 12hodinové klouzavé průměry PM10 (namísto současně používané 24hodinové průměrné koncentrace PM10) je obsažena v novele zákona.

Očekávaný vývoj koncentrací SO2, NO2 a PM10 nebyl zohledňován při vyhlašování smogových situací a regulací
smogPři vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10 podle přílohy č. 6 zákona se zohledňoval pouze vývoj koncentrací v uplynulých hodinách a dnech a nebyl zohledňován jejich očekávaný vývoj (předpověď). To mohlo vést k vyhlášení smogové situace i v případě, kdy koncentrace krátce po vyhlášení opět poklesnou. Na vyhlášení smogové situace jsou přitom vázána zdravotní doporučení (veřejnost) a na vyhlašování regulací jsou vázána opatření ke snižování emisí (pro regulované zdroje). Z toho důvodu je v novele zákona zahrnut do rozhodování o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 rovněž očekávaný vývoj koncentrací v následujících 24 hodinách.

Definice prahových hodnot a doplňujících podmínek pro vyhlášení a odvolávání smogové situace a regulace byla nejasná
Dalším problémem byla skutečnost, že příloha č. 6 nedefinovala prahovou hodnotu, na kterou se sama odvolávala, pouze udávala, kdy je prahová hodnota považována za překročenou. Posuzováno přesně podle dikce zákona, byly pak stávající postupy při odvolávání situací v rozporu se zákonem. Proto byly do přílohy doplněny definice jednotlivých prahových hodnot.

Dále v souvislosti s přechodem na hodnocení vyhlášení smogové situace a regulace v případě PM10 pomocí 12hodinových průměrů, které vykazují větší proměnlivost než 24hodinové průměry (jsou hůře předpověditelné), byla navržena nová formulace odvolávání, kdy se již nehodnotí, zda v nejbližších hodinách dojde k opětovnému nárůstu nad prahovou hodnotu, ale zda budou opětovně splněny podmínky pro vyhlášení.

Podmínky vzniku a ukončení smogových situací podle novely zákona o ochraně ovzduší
Podívejme se tedy na nové znění přílohy č. 6 k novele zákona č. 201/2012 Sb., která stanovuje smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení:

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 250 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 500 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách
se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové hodnoty.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

smog

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon
Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 180 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 μg.m-3.

Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 240 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 μg.m-3.

4. Ukončení smogové situace a odvolání regulace nebo varování
Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.

Dne 14. 11. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 369/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou zasílá informaci o vyhlášení a odvolání smogové situace zájemcům, kteří o tuto službu požádají. Na webu ekocentra je uveden přehled o vyhlášených smogových situacích od roku 2011, najdete ho na tomto odkaze.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-369.htm
http://www.mzp.cz/cz/news_161019_ZOO_senat
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/134-15-novela-zakona-o-ochrane-ovzdusi-t-20-7-2015.aspxČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf