Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Co dokáží odpady v domácích topeništích…

18. října 2012

Jak to bylo dříve…
Dříve lidé vytvářeli minimum odpadu. To, co nespotřebovali, někde pohodili. Protože většina věcí byla přírodního původu, odpad se rychle rozložil a vrátil do koloběhu přírody. S rozvojem průmyslové výroby a zvyšujícím se počtem obyvatel začali lidé pociťovat stále větší problémy s odpadem. Ve městech se objevily popelnice. Jak už název napovídá, zpočátku lidé pálili odpadky v kamnech a do popelnic sypali pouze popel. Později začali dávat odpadky do nádob, jejichž obsah formanské vozy vyvážely na haldu za městem. Pevných odpadů však stále přibývalo a už kolem roku 1870 nastaly problémy s kapacitou skládek. Řešením tohoto neudržitelného stavu měla být výstavba spaloven.

Spalování odpadu
Spalování odpadů jak v domácnostech, tak v průmyslových podmínkách má za sebou dlouhou historii. Spálením dojde ke značnému snížení objemu odpadu (až na 1/3) a zisku energie. Spálit je možné v podstatě jakýkoliv odpad. To jsou hlavní důvody, proč se ke spalování odpadu přistupuje jak v domácnostech, tak v průmyslových podmínkách. Spalování odpadu v domácích topeništích je ale v současné době zákonem zakázáno!

Domácí topeniště
Domácí topeniště v sobě zahrnují stacionární neprůmyslová zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. Jsou to zařízení konstruovaná pro spalování tuhých paliv (uhlí, dřevo). Je možné se setkat s různou podobou topenišť, pro účely spalování můžeme rozlišit 5 základních druhů dle typu konstrukce - prohořívácí, odhořívací, zplyňovací a automatické kotle a krbová kamna (viz graf 1).

Spalováním materiálu vzniká popel, teplo a odpadní plyny. Na to, kolik procent kterého „produktu“ vznikne, má vliv kvalita paliva, parametry topeniště a provozní podmínky.
V ČR se sledují emise z domácích topenišť dle statistických dat o spotřebě paliv a jejich emisních faktorech. Vliv na celkové emise mají také klimatické podmínky. Množství emisí znečišťující látky vzniklé spalováním daného druhu paliva se vypočítává dle vzorce, čímž získáme číselnou hodnotu. Na druhou stranu je třeba podotknout, že stanovení obou vstupních údajů, tj. spotřeby paliva a emisního faktoru, je značně problematické. Emisní faktor je empiricky stanovená veličina, která vyjadřuje střední množství sledované škodliviny vztažené na spálené jednotkové množství daného paliva nebo výhřevnost paliva. Bohužel již není započítán typ spalovacího zařízení ani provozní podmínky, jež hodnotu emisního faktoru značně ovlivňují. V rámci Evropy je možné setkat se s různými hodnotami emisních faktorů pro totéž palivo.

Spalování odpadu v domácích topeništích bylo dříve zcela běžnou záležitostí. S rozvojem syntetických vláken a materiálů je ale nemožné doma odpad spalovat bez nežádoucích dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Znečišťující látky unikající do ovzduší jsou často karcinogenní (způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk). Navíc při spoluspalování odpadu (většinou se nespaluje pouze odpad) v domácích topeništích dochází k tavení odpadu, příp. jeho nasáknutí do pevného paliva, rozkladu taveniny a odkapávání do sběrné nádoby popela. Takto tavenina může zabraňovat přístupu vzduchu k palivu, které pak špatně hoří. Rozkladem odpadu vznikají organické látky ve vysoké koncentraci, které nestačí vyhořet a společně se spalinami opouští spalovací zařízení.

Spalování odpadu v domácích topeništích je v současné době zákonem zakázáno, proto odpady ani nemají stanoven svůj emisní faktor. Dle výpovědí a stížností zápachem a kouřem obtěžovaných občanů, někteří lidé stále spalují odpad doma v kamnech. Přitom se do ovzduší uvolňují velmi nebezpečné látky (viz obrázek.

Spalovny odpadů
Na rozdíl od domácích podmínek spalování (teplota 450 – 850 °C, neregulovaný přístup kyslíku, okamžitý odvod spalin) probíhá proces spalování odpadu ve spalovnách při teplotách 850 – 1100°C, s přebytkem kyslíku a s několikavteřinovou dobou zdržení spalin v topeništi. Spaliny putují do filtrační jednotky, kde jsou zbaveny popílku, a dále na katalytické filtry, kde probíhá destrukce dioxinů a furanů. Následuje několikastupňová pračka spalin.

Emise ze spaloven podléhají velmi přísným limitům a jsou průběžně sledovány (viz tab 2). V ČR je v současné době 29 spaloven průmyslového a zdravotnického odpadu a 3 spalovny komunálního odpadu.

Vedle základních znečišťujících látek se u spaloven sledují emise těžkých kovů (olova, kadmia, rtuti, arsenu, mědi, chromu a niklu). Dále probíhá měření emisí polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Přehled o produkci znečišťujících látek pro každou ze spaloven je dostupný na webu ČHMÚ.

Domácí topeniště vs. spalovna
Kdo tedy produkuje více škodlivin do ovzduší? Domácnosti, které topí tuhými palivy, nebo spalovny? Odpověď není tak jednoduchá. V internetu jsou k dispozici různé studie či články (např. zde a zde), které polemizují nad tím, zda jedna obec může vyprodukovat tolik dioxinů jako spalovna. Může, ale také nemusí.
Jak bylo zmíněno výše, problémem při zjištění množství emisí, zvláště z domácích topenišť, je velmi komplikovaný způsob získávání dat. V případě základních škodlivin – tuhé znečišťující látky, SO2, NOX, CO a VOC jsou data z jednotlivých zdrojů velmi dobře známa (viz tab. 3).

Podstatně horší je ale situace, pokud se týče emisí dioxinů (společný název pro polychlorované dibenzodioxiny, PCDD, a dibenzofurany, PCDF), kterých se lidé obávají v souvislosti se spalováním odpadů patrně nejvíce. Data pro domácí topeniště nejsou známa vůbec, ale některé zprávy hovoří o tom, že až 30 – 35 % emisí dioxinů v EU pochází právě z domácností. A to se předpokládá, že domácnosti topí pouze řádnými palivy, nikoli odpady. Pro uvolňování dioxinů z paliv hraje největší roli množství chloru v nich obsažených.
Celkové emise dioxinů do ovzduší se v ČR pohybovaly na začátku 21. století do hodnot 200 g za rok (viz graf 2). Pro roky 2009 a 2010 nejsou hodnoty známy vůbec.

Pro srovnání uvádíme emise těchto látek také z dopravy, které se pohybují mezi hodnotou 150 až 200 mg (viz graf 3).

Oproti tomu emise ze spaloven v roce 2010 činily celkem 25 mg, což je velmi nepatrná část z celkového množství emisí PCDD/F, pohybující se v řádech setin procenta (viz graf 4).

Závěr
Spalování nekvalitních nebo zakázaných druhů paliv v technicky nevyhovujících spalovacích zdrojích vede nejen k poškozování vnějšího životního prostředí, ale také ke zhoršení ovzduší v bytech, které se následně může projevit na zdraví lidí. Velmi nebezpečné látky jsou těžké kovy a dioxiny, které se v těle hromadí po několik let, a jejichž vliv se může ukázat až za dlouhý časový úsek.
Dne 1. září 2012 vešel v platnost nový zákon o ovzduší, který zpřísňuje požadavky na parametry domácích topenišť a zavádí silnější nástroje kontroly malých zdrojů znečištění ovzduší.
V nakládání s odpady je vhodné odpady v co nejvyšší míře separovat, zbytek pak vhodit do kontejnerů, ze kterých by byl obsah vyvážen k energetickému využití do spalovny. Bohužel, zatím u nás v republice převládá ta nejhorší možnost, ukládání odpadu na skládku.

Autor článku:
Mgr. Renáta Červenková a kolektiv Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Zdroje:
Benešová, L. et al. 2011: Komunální a podobné odpady
Horák, J. et al. (2011): Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv
Horák, J. et al.: (2011): Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v lokálních topeništích
CENIA (2011): Domácnosti dle způsobu vytápění
Horák, J. et al. (2012): Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?
Horák, J. et al. (2009): Může jedna vesnice vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?
Šyc, M. et al. (2011): Srovnání emisí vybraných znečišťujících látek ze spalování biomasy a uhlí v domácnostech
www.chmi.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


20. prosince 2012 - Druhý ročník Vánoční soutěže zná své vítěze!

14. prosince 2012 - Nová emisní vyhláška

12. prosince 2012 - Kdo zvítězil v podzimní soutěži?

12. prosince 2012 - Co dýcháme doma i venku?

28. listopadu 2012 - O tajemství vody s kralupskými seniory

21. listopadu 2012 - Upozornění na smogovou situaci

16. listopadu 2012 - Co je skryto ve vodě a v ovzduší?

15. listopadu 2012 - Nejkrásnější ozdoba či dárek z odpadu

8. listopadu 2012 - Děti pomáhaly sázet stromek

2. listopadu 2012 - Víme, co dýcháme podruhé

1. listopadu 2012 - Soutěž ECK ke 110. výročí města Kralupy nad Vltavou

1. listopadu 2012 - Ekologická újma – na koho se vztahuje a jaké jsou nové požadavky od roku 2013?

30. října 2012 - Nový zákon - nová tzv. „ imisní vyhláška“

26. října 2012 - Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…

24. října 2012 - Patroni slavili a veselili se

22. října 2012 - Víme, co dýcháme?

18. října 2012 - Co dokáží odpady v domácích topeništích…

17. října 2012 - Mezinárodní den za odstranění chudoby

17. října 2012 - Kdo si odnesl pěkné ceny za výhru v soutěži?

11. října 2012 - Rozhovor s paní Jindřiškou Holekovou

10. října 2012 - Soutěž ke Dni horníků 2012

1. října 2012 - Světový den cyklistiky

17. září 2012 - Ekocentrum radí seniorům, co s odpady

26. července 2012 - Obnovení měření prašnosti se odkládá

24. července 2012 - O prázdninách ECK ani děti nezahálí

12. července 2012 - Prázdninová soutěž

3. července 2012 - Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012

2. července 2012 - Za odměnu do větrné elektrárny

27. června 2012 - Zázračná voda

27. června 2012 - Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže

20. června 2012 - Biozahrádka pro každého

14. června 2012 - Ekologické centrum na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

11. června 2012 - Ochrana přírody pro děti i dospělé

22. května 2012 - Den otevírání studánek

11. května 2012 - Vodu je třeba využívat efektivněji

4. května 2012 - Zvítězilo keramické krmítko

27. dubna 2012 - Kam putují použité plasty?

24. dubna 2012 - Školáci slavili Den Země s ekocentrem

23. dubna 2012 - Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku

19. dubna 2012 - Zdravé zpestření jarního jídelníčku

19. března 2012 - Dýmolany usilují o čerstvý vzduch

8. března 2012 - Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii

2. března 2012 - Moderní vytápění aneb nekuřme si pod nosy

23. února 2012 - ENVIGAME– environmentální výchova hrou

16. února 2012 - Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?

10. února 2012 - Fotografujeme zimní přírodu

10. února 2012 - Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává

10. února 2012 - Pták roku 2012 je zvolen!

30. ledna 2012 - Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?

24. ledna 2012 - Víme všechno

19. ledna 2012 - Ekocentrum v novém

16. ledna 2012 - Kjótský protokol pokračuje

16. ledna 2012 - Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje