Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší

24. února 2017

zápachZápach - nepříjemný čichový vjem, před kterým se lze jen těžko bránit. Stížnosti na znečišťování ovzduší zvýšenou koncentrací pachových látek v ovzduší jsou běžné nejen v ČR, ale i v ostatním státech. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Pokud tedy pachové látky způsobují člověku nepohodu, poškozuje zároveň i jeho zdraví. Pachové látky jsou proto v úvodních ustanoveních zákonů o ochraně ovzduší již od roku 2002 zahrnuty mezi znečisťující látky, před kterými mají být občané chráněni. Účinné právní nástroje vymahatelnosti ochrany před pachovou zátěží ovšem od roku 2012 chybí, pomoci by tak měla novela zákona o ovzduší, která vstoupila v platnost 1. ledna 2017.

zápachPachová problematika není řádně ukotvena v právním systému ČR, což způsobuje, že se občané, v případě oprávněných stížností, nemohou bránit zdroji znečištění. Naopak firmy splňující veškeré podmínky provozu a se zanedbatelným pachovým projevem jsou zatěžovány neoprávněnými stížnosti a neustálými návštěvami kontrolních orgánů. Mezi nimi jsou orgány státní správy a samosprávy, které nemají pravomoci, aby mohli danou situaci vyřešit.

Zápach je všude
Zápach z průmyslových nebo zemědělských provozů trápí občany v řadě míst republiky. Počet obcí postižených zápachem stále roste, proto v lednu 2012 provedla Česká společnost chemického inženýrství, pracovní skupina pro pachové látky, vlastní dotazníkové šetření na problematiku pachových látek u všech obcí a měst ČR.

Z celkového počtu 5 000 obcí a měst se vrátilo 470 odpovědí. Z dotazníkového šetření odpovědělo na a otázku:
- „Máte ve Vaší obci výrazný zdroj zápachu“ odpovědělo ANO 160 obcí, NE 301 obcí.
- „Je potřeba se problematikou zabývat“ odpovědělo ANO 253 obcí, NE 207 obcí.
- „Počet stížností na zápach oprávněných za rok“ obce odpověděli:
- Oprávněné stížnosti: 3 387 stížností /rok. Neoprávněné stížnosti: 399 stížností /rok

zápach

V roce 2015 se dotazníkové šetření opakovalo - z celkového počtu
6 000 oslovených obcí a měst jich odpovědělo 671, což je 11,1%. Významný zdroj zápachu mělo/má na svém území 227 obcí. Zkušenost se stížnostmi má 191 obcí. Problematiku pachových látek za důležitou považuje 380 obcí, pro zpřesnění pravomocí a řešení pachových látek formou zákona považuje za důležité 590 obcí, což je 88% odpovědí.

Koalice proti zápachu Pachová problematika byla řešena v zákoně č. 201/2012 Sb. pouze okrajově a to formulací, že se jedná o znečišťující látku/y. Nebyly nastaveny procesy, kterými se v řešení pachové otázky mají řídit státní instituce, státní správa, samospráva, podnikatelské subjekty, občané atd. Z tohoto důvodu vzniklo hned několik iniciativ, které žádaly, aby do novely zákona o ochraně ovzduší byly zahrnuty emisní limity pro pachové látky.

V roce 2016 vznikla Koalice občanských sdružení a obcí – KOSO, která se ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou snažila prosadit novelizaci příslušných právních předpisů ve vztahu k obtěžování zápachem - návrh změn Koalice do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.

V dubnu 2016 proběhla v Senátu ČR panelová diskuze na téma Znečistění zápachem - Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší, kde bylo téma také diskutováno. Panelové diskuze se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných stran - Senátu ČR, Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva životního prostředí, ČIŽP, Krajského úřadu, místní správy a samosprávy, Zdravotního ústavu, občané a samozřejmě firmy přinášející technologické řešení na odstranění pachových látek.

Jak to bylo…
V roce 2002 aplikovalo MŽP do systému ochrany ovzduší sledování pachových látek, byly vyhlášeny emisní limity pro střední a velké zdroje znečištění. Dané limity se ovšem neosvědčily a byly následně zrušeny vyhláškou č. 362/2006 Sb. S novelou zákona č. 201/2012 Sb. byla vyňata i možnost podání stížnosti 20 osob, které jsou obtěžovány zápachem. Dále bylo odstraněno dělení na malé, střední, velké a zvláště velké stacionární zdroje. Nové dělení definuje vyjmenované a nevyjmenované zdroje znečištění – podrobně viz Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Novela
Novelu zákona o ochraně ovzduší schválil Senát dne 19. října ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, vydána byla ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb., s platností od 1. ledna 2017. Novela zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné umožňuje úředníkům kontroly kotlů v domácnostech, zavádí kromě práva lidí na čistý vzduch i právo na život bez zápachu. Novela dává úřadům lepší právní nástroje v případě, že nějaká provozovna produkuje intenzivní zápach – jedná tedy se o jakýsi kompromis vůči změnám, které navrhovala RNDr. Seitlová spolu s KOSO.

MŽP podzákonným předpisem či vyhláškou, stanoví způsob (měření, rozptylovou studii) specifického limitu. Ta by měla být oporou pro krajský úřad, který se na ni odvolá. Na základě toho může krajský úřad stanovit specifický limit pro konkrétního znečišťovatele, na něhož si občané stěžují.

Z dosavadní praxe uplatňování Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., vyplynuly problémy spojené zejména s nejednoznačným vymezením zdrojů, např. chybějící spodní kapacitní prahy pro zařazení, nepřesné vymezení činnosti, zařazení nepřímých procesních ohřevů. Novela přináší zpřesnění vymezení např. pro kompostárny, sanační zařízení, tavení neželezných kovů, broušení kovů a plastů, výroba syntetických polymerů a kompozitů. Upravuje rovněž pravidla pro sčítání příkonů nebo kapacit, která jsou určující pro zařazení zdroje do přílohy č. 2 k zákonu.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com
Odkazy:
http://www.enviweb.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz
http://www.tretiruka.cz/
http://www.asio.cz
https://enacon.cz/
http://www.senat.cz
http://nechcemezitvesmradu.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf