Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Ochrana přírody a krajiny obecně

Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky. Nejdůležitějšími prvky zákona je ochrana přírody obecná a zvláštní, a v jejich rámci vždy ochrana územní a ochrana druhová. Dále je důležitá ochrana dřevin, rostoucích mimo les.

Ilustrační foto. Zdroj F. Bartoš Zvláštní ochrana územní

Jedná se o zvlášť chráněná území (ZCHÚ). To je to, co si lidé obvykle představují pod pojmem ochrana přírody. Jsou to území s vysokou přírodní hodnotou.
Mohou být maloplošná (MCHÚ) - přírodní rezervace, přírodní památky nebo velkoplošná - chráněné krajinné oblasti a národní parky. Památky se od rezervace liší menší velikostí např. to mohou být izolovaná naleziště ohrožených druhů, geologické útvary apod. ZCHÚ, jsou -li celostátního významu, se označují přívlastkem „národní“ (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka).

Správa ZCHÚ: maloplošná chráněná území nemají žádný stálý personál, péči o ně zajišťují krajské úřady. Velkoplošná chráněná území mají vlastní institucionální správu (např. Správa chráněné krajinné oblasti Český kras), které jsou svěřeny i některé agendy státní správy ve svém území.

Označení: ZCHÚ jsou na přístupových cestách označena tabulemi s malým státním znakem, hranice maloplošných chráněných území jsou kromě toho v terénu označeny ještě dvěma červenými pruhy na stromech nebo tyčích.

Ochrana ZCHÚ: spočívá v zákazu škodlivých a rušivých činností, mimo jiné jde např. o umísťování staveb, zákaz těžby nerostů, zákaz intenzivního hospodaření a chovu zvířat, zákaz táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, zákaz sběru rostlin a chytání živočichů apod. Další bližší podmínky ochrany mohou být uvedeny ve vyhlášce, kterou se konkrétní ZCHÚ vyhlašuje. ZCHÚ mají ochranná pásma (50 m od jeho hranice nebo dle konkrétní potřeby).

Zvláštní ochrana druhová

Zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů, uvedené v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Jsou rozděleny do třech kategorií:
- ohrožené,
- silně ohrožené,
- kriticky ohrožené.

V rámci zvláštní ochrany druhové je zjednodušeně řečeno chráněn každý jedinec. Zvlášť chráněné rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat nebo jinak ničit ve vývoji, kromě toho i pěstovat, dopravovat, prodávat. Zvlášť chráněné živočichy je zakázáno rušit, chytat, usmrcovat zraňovat, sbírat, ničit nebo přemísťovat jejich vývojová stádia.

Žehuňský rybník. Zdroj: http://cs.wikipedia.orgNatura 2000
„Naturové“ lokality jsou chráněné lokality evropského významu, vyplývající ze Směrnice o stanovištích a Směrnice o ptácích. Mohou být totožné s některými již existujícími ZCHÚ. Pokud ne, jsou chráněny tzv. smluvní ochranou. V takovém případě pozor, nejsou vyznačeny v terénu.Ilustrační foto. Zdroj F. BartošObecná ochrana územní

Pro zachování přírodní rovnováhy v krajině nestačí ochrana pouze nejcennějších lokalit. Krajina by měla umožnit živočichům i rostlinám pobyt a migraci. Prvky obecné ochrany územní jsou:

1.územní systém ekologické stability (ÚSES) - člení krajinu pomocí drobných vodních ploch, břehových porostů, lesů, remízků, mezí, stromořadí, apod. V rámci ÚSES rozeznáváme biocentra (slouží k trvalému živobytí pro organismy), biokoridory (slouží organismům k migraci) a interakční prvky („doplňky“, např. parky nebo remízky).

2. významné krajinné prvky (VKP) - ze zákona jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. Kromě nich to mohou být i další prvky, které zaregistruje pověřený orgán ochrany přírody, jako jsou např. skalní útvary, remízky, ale i historické zahrady nebo parky.

3. přírodní parky – slouží k ochranně krajinného rázu, nejen po stránce přírodovědné, ale i estetické.

4. přechodně chráněné plochy – vyhlašují se v případě okamžité nebo dočasné potřeby chránit přírodní objekt nebo jev.

Označení: na rozdíl od zvlášť chráněných území nejsou hranice VKP ani ÚSES v terénu vyznačeny.

Ochrana: kdo chce provádět zásahy, které by mohly poškodit, zničit nebo oslabit funkci uvedených složek krajiny, musí si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (úřad obce s rozšířenou působností, v Praze MHMP). Jedná se např. o stavební činnost, pozemkové úpravy, odvodnění, těžbu nerostů apod.

Obecná ochrana druhová

Všechny druhy planých rostlin a volně žijících živočichů požívají jistou ochranu, která je ovšem menší než u zvlášť chráněných druhů. Jejím principem je ochrana druhů před vyhynutím. Oproti ochraně zvláštní v tomto případě zákon nechrání jedince, ale populace jako celek a zakazuje takové činnosti, které by mohly způsobit ohrožení těchto druhů na bytí, narušení jejich rozmnožovacích schopností, či zničení ekosystému, jehož jsou součástí apod. V jeho rámci je zvlášť řešena ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin, rostoucích mimo les.

Ochrana dřevin, rostoucích mimo les

Podle zákona je zakázáno dřeviny rostoucí mimo les ničit nebo poškozovat. Jedním z principů jejich ochrany je existence povolení ke kácení dřevin. K pokácení stromu rostoucího mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) musí mít každá fyzická osoba povolení místně příslušného obecního úřadu. Stejně tak v případě likvidace keřových porostů o ploše větší než 40 m2. Právnická osoba potřebuje povolení vždy.

Ilustrační foto. Zdroj F. BartošPamátné stromy

Jsou to jednotlivé stromy nebo skupiny, které mají značnou hodnotu historickou i přírodovědnou. Označují se tabulkou s malým státním znakem. Je zakázáno je poškozovat a ničit, ale kromě toho je i k pěstebním zásahům nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Může být kolem nich vymezeno ochranné pásmo zpravidla ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene ve výši 130 cm. V něm není povolena stavební činnost, chemizace, odvodňování a další pro strom škodlivé činnosti.

Kde se můžete dovědět, zda a kde je ve vašem okolí zvlášť chráněné území nebo památný strom?
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vede „Ústřední seznam ochrany přírody“, kde jsou evidovány. Tento seznam je možno nalézt na internetových stránkách AOPK. Informace vám také podají na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností.