Příroda

Pták roku 2019

sýček Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká (Streptopelia turtur turtur). Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu hrdličce divoké chce ČSO upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAlive
Sledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Chráněné oblasti a Evropsky významné lokality na Kralupsku

Ve středních Čechách nalezneme většinu přírodních hodnot středoevropského prostoru, ale obvykle jen v „malém“ vydání. Středočeská krajina prošla během posledního století obrovskou urbanizací, industrializací a úpravami pro velkoplošné zemědělství.

Také přímo v okolí Kralup nad Vltavou najdeme několik těchto malých přírodních hodnot. Velmi zajímavý je z tohoto pohledu levý břeh Vltavy přímo u Kralup, kde se mísí skalní útvary starohor (Minická skála) s pískovcovými stěnami prvohor a křídovými sedimenty druhohorního moře (Hostibejk). Nalezneme zde též čtvrtohorní sedimenty, především v podobě spraší (Sprašová rokle u Zeměch). Spraše, vápnité půdy vznikající v ledových dobách vyvanutím jemných částeček z odkrytých povrchů nechráněných vegetací, pokrývají také velkou část pravého břehu Vltavy, ze kterého vyčnívá malá třetihorní sopka (Kopeč).

Veltrusy
© archiv ECKZámecký park v anglickém stylu je tvořen kombinací přirozených lužních porostů a pravidelně sečenými lučními plochami se solitéry a alejemi dubů, lip a vrb, proto je vyhlášen evropsky významnou lokalitou s výskytem entomofauny.

Kopeč
© archiv ECKPřímo nad vesnicí Kopeč se zvedají čedičové pahorky Dlouhý vrch a Homolka, které spolu s navazujícím návrším tvoří přírodní rezervaci Kopeč. Rezervace zde byla vyhlášena již v roce 1946 především díky výskytu vzácné lipnice bádenské.

Hostibejk
© archiv ECKParkově upravený vrch Hostibejk tvořící dominantu města Kralup n/Vlt. je vyhlášen přírodní památkou. Předmětem ochrany je referenční profil (stratotyp) karbonskými arkózami nýřanských vrstev kladenského souvrství. Na odkryvech jsou patrné schránky mořské fauny.

Dřínovská stráň
© archiv ECKNa jižních svazích Dřínovské hory, cca 500 m jihozápadním směrem od obce Dřínov, se na ploše 5,66 ha rozkládá přírodní rezervace Dřínovská stráň. Jedná se o vzácnou lokalitu slínovcových (tzv. bílých) strání s výskytem teplomilné květeny a bohaté entomofauny.

Minická skála
© archiv ECKVýrazný sklaní ostroh nad kladenskou silnicí na levém břehu Zákolanského potoka cca 3 km jihozápadně od centra Kralup n/Vlt. tvoří přírodní památku Minická skála. Skála je nejstarším geologickým útvarem v Kralupech n/Vlt., patří do éry starohor.

Netřebská slatiniska
© archiv ECKPozůstatkem původních rozsáhlých slanistých močálů je přírodní památka Netřebská slaniska, dnes území o rozloze cca 1 ha přímo při železniční trati Kralupy n/Vlt. – Neratovice při jihovýchodním okraji obce Netřeba.


Pahorek u Ledčic
© archiv ECK 2 km severovýchodně od obce Ledčice se nachází malý pahorek obklopený poli. Jedná se o evropsky významnou lokalitu systému NATURA 2000. Hlavním předmětem ochrany je ojedinělý typ acidofilních suchých trávníků. Dobře zachovalá jsou i teplomilná vřesoviště.

Slaná louka
© www.obecujezdec.czPozůstatkem slanisek je přírodní památka Slaná louka u Újezdce. Jedná se o poslední subhalofilní louku ve Středních Čechách s těžko zařaditelnou vegetací s prvky širokolistých suchých trávníků. Lokalita se též nachází v soustavě NATURA 2000.

Sprašová rokle
© archiv ECKJižním směrem od návsi Zeměch se vlivem eroze vytvořil ve sprašových vrstvách až 16 m hluboký zářez – sprašová rokle chráněná jako přírodní památka. Spraš se zde ukládala asi 200 tisíc let v podobě světlých a tmavých pruhů půdy.

Hlaváčková stráň
© archiv ECKVýskyt hlaváčku jarního byl jeden z hlavních důvodů pro vyhlášení přírodní památky Hlaváčková stráň. Území tvoří exponovaná stráň vltavského údolí na pravém břehu Vltavy nad obcí Dolánky se skalními výchozy.