Příroda

Pták roku 2017

© wikipedia.org Ptákem roku 2017 je datel černý (Dryocopus martius) - největší zástupce datla v Evropě. Tento velký opeřenec se s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“. Volbou datla chce ČSO upozornit na potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAliveSledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 3/2017.

Chráněné oblasti a Evropsky významné lokality na Kralupsku

Ve středních Čechách nalezneme většinu přírodních hodnot středoevropského prostoru, ale obvykle jen v „malém“ vydání. Středočeská krajina prošla během posledního století obrovskou urbanizací, industrializací a úpravami pro velkoplošné zemědělství.

Také přímo v okolí Kralup nad Vltavou najdeme několik těchto malých přírodních hodnot. Velmi zajímavý je z tohoto pohledu levý břeh Vltavy přímo u Kralup, kde se mísí skalní útvary starohor (Minická skála) s pískovcovými stěnami prvohor a křídovými sedimenty druhohorního moře (Hostibejk). Nalezneme zde též čtvrtohorní sedimenty, především v podobě spraší (Sprašová rokle u Zeměch). Spraše, vápnité půdy vznikající v ledových dobách vyvanutím jemných částeček z odkrytých povrchů nechráněných vegetací, pokrývají také velkou část pravého břehu Vltavy, ze kterého vyčnívá malá třetihorní sopka (Kopeč).

Veltrusy
© archiv ECKZámecký park v anglickém stylu je tvořen kombinací přirozených lužních porostů a pravidelně sečenými lučními plochami se solitéry a alejemi dubů, lip a vrb, proto je vyhlášen evropsky významnou lokalitou s výskytem entomofauny.

Kopeč
© archiv ECKPřímo nad vesnicí Kopeč se zvedají čedičové pahorky Dlouhý vrch a Homolka, které spolu s navazujícím návrším tvoří přírodní rezervaci Kopeč. Rezervace zde byla vyhlášena již v roce 1946 především díky výskytu vzácné lipnice bádenské.

Hostibejk
© archiv ECKParkově upravený vrch Hostibejk tvořící dominantu města Kralup n/Vlt. je vyhlášen přírodní památkou. Předmětem ochrany je referenční profil (stratotyp) karbonskými arkózami nýřanských vrstev kladenského souvrství. Na odkryvech jsou patrné schránky mořské fauny.

Dřínovská stráň
© archiv ECKNa jižních svazích Dřínovské hory, cca 500 m jihozápadním směrem od obce Dřínov, se na ploše 5,66 ha rozkládá přírodní rezervace Dřínovská stráň. Jedná se o vzácnou lokalitu slínovcových (tzv. bílých) strání s výskytem teplomilné květeny a bohaté entomofauny.

Minická skála
© archiv ECKVýrazný sklaní ostroh nad kladenskou silnicí na levém břehu Zákolanského potoka cca 3 km jihozápadně od centra Kralup n/Vlt. tvoří přírodní památku Minická skála. Skála je nejstarším geologickým útvarem v Kralupech n/Vlt., patří do éry starohor.

Netřebská slatiniska
© archiv ECKPozůstatkem původních rozsáhlých slanistých močálů je přírodní památka Netřebská slaniska, dnes území o rozloze cca 1 ha přímo při železniční trati Kralupy n/Vlt. – Neratovice při jihovýchodním okraji obce Netřeba.


Pahorek u Ledčic
© archiv ECK 2 km severovýchodně od obce Ledčice se nachází malý pahorek obklopený poli. Jedná se o evropsky významnou lokalitu systému NATURA 2000. Hlavním předmětem ochrany je ojedinělý typ acidofilních suchých trávníků. Dobře zachovalá jsou i teplomilná vřesoviště.

Slaná louka
© www.obecujezdec.czPozůstatkem slanisek je přírodní památka Sla-ná louka u Újezdce. Jedná se o poslední subhalofilní louku ve Středních Čechách s těžko zařaditelnou vegetací s prvky širokolistých suchých trávníků. Lokalita se též nachází v soustavě NATURA 2000.

Sprašová rokle
© archiv ECKJižním směrem od návsi Zeměch se vlivem eroze vytvořil ve sprašových vrstvách až 16 m hluboký zářez – sprašová rokle chráněná jako přírodní památka. Spraš se zde ukládala asi 200 tisíc let v podobě světlých a tmavých pruhů půdy.

Hlaváčková stráň
© archiv ECKVýskyt hlaváčku jarního byl jeden z hlavních důvodů pro vyhlášení přírodní památky Hlaváčková stráň. Území tvoří exponovaná stráň vltavského údolí na pravém břehu Vltavy nad obcí Dolánky se skalními výchozy.