Průmysl

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

AVE Kralupy s.r.o.

[ Představení společnosti ] [ Představení spalovny ] [ Jak spalovna pracuje ] [ Emise ]

Jak spalovna pracuje
Schema

Příjem odpadů
Odpady jsou do spalovny přijímány v autocisternách, kontejnerech i sudech. Dovoz odpadů je možný i železniční dopravou. Na vjezdu do areálu spalovny jsou přijímané odpady zváženy na mostové váze. Odpady o větších rozměrech jsou upravovány na drtiči, který je součástí vybavení spalovny.

Spalování odpadu
Spalovací část tvoří rotační pec a dohořívací komora. Teploty zde dosahují až 1 100 °C. Nespalitelný zbytek odchází ve formě škváry nebo strusky. Potřebnou teplotu spalování zajišťují přídavné hořáky na zemní plyn a topný olej, a to při uvádění zařízení do provozu i během celého procesu. Dohořívací komora s dobou zdržení min. 2 s zajišťuje úplný rozklad organických látek.
Součástí spalovny je vypalovací pec, která slouží pro vypalování znečištěných strojních součástí či technologického zařízení a vypálení znečištěných obalů. Spaliny z pece jsou vyváděny do dohořívací komory.

Využití energie
Teplo ve spalinách se využívá pro výrobu páry v parním kotli. Tato pára se využívá jednak k vlastnímu provozu zařízení a také je dodávána do parní sítě. Vyrábí se pára o teplotě 210 °C a tlaku 1,6 MPa o jmenovitém výkonu 18 t.h-1. Tepelný výkon je 14,3 MW.

Proces čištění spalin a pracích vod z procesu čištění
Po výstupu z kotle procházejí spaliny cyklonem. Zde dochází k předběžnému mechanickému odloučení tuhých znečišťujících látek ze spalin. Spalinovodem jsou potom spaliny vedeny do sprchového chladiče (odparky) a dále do tkaninového rukávcového filtru, před kterým je do proudu spalin nastřikováno aktivní uhlí za účelem adsorbování látek PCDD/F (dioxiny a furany). V rukávcovém filtru se odlučuje popílek společně s aktivním uhlím a některými těžkými kovy.

Spaliny jsou dále vedeny do dvoustupňové pračky spalin. V prvním stupni čištění dochází k odloučení HCl, HF, zbytkového popílku a těžkých kovů. Ve druhém stupni čištění jsou alkalickým roztokem (NaOH) odstraňovány oxidy síry (SOx).

Prací roztok je po opuštění pračky spalin přiveden do neutralizační stanice, kde je zbaven těžkých kovů vypraných ze spalin. Produktem tohoto čistícího procesu zůstává kal s těžkými kovy převedenými do neaktivní formy. Vyčištěná procesní voda je ze stanice vedena do sprchového chladiče, kde dochází k jejímu odpařování.

V cementační stanici dochází přidáním cementu k solidifikaci kalu z neutralizační stanice a popílku z filtrů. Produktem je směs, která se odlévá do kovových kontejnerů, kde dochází k jejímu vytvrdnutí.

Vyčištěné spaliny jsou vypouštěny komínem do atmosféry. Před vstupem spalin do komína monitorovací systém kontinuálně automaticky analyzuje obsah znečišťujících látek ve spalinách.