Průmysl

Dění v průmyslu

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 6/2018.

AVE Kralupy s.r.o.

[ Představení společnosti ] [ Představení spalovny ] [ Jak spalovna pracuje ] [ Emise ]

Jak spalovna pracuje
Schema

Příjem odpadů
Odpady jsou do spalovny přijímány v autocisternách, kontejnerech i sudech. Dovoz odpadů je možný i železniční dopravou. Na vjezdu do areálu spalovny jsou přijímané odpady zváženy na mostové váze. Odpady o větších rozměrech jsou upravovány na drtiči, který je součástí vybavení spalovny.

Spalování odpadu
Spalovací část tvoří rotační pec a dohořívací komora. Teploty zde dosahují až 1 100 °C. Nespalitelný zbytek odchází ve formě škváry nebo strusky. Potřebnou teplotu spalování zajišťují přídavné hořáky na zemní plyn a topný olej, a to při uvádění zařízení do provozu i během celého procesu. Dohořívací komora s dobou zdržení min. 2 s zajišťuje úplný rozklad organických látek.
Součástí spalovny je vypalovací pec, která slouží pro vypalování znečištěných strojních součástí či technologického zařízení a vypálení znečištěných obalů. Spaliny z pece jsou vyváděny do dohořívací komory.

Využití energie
Teplo ve spalinách se využívá pro výrobu páry v parním kotli. Tato pára se využívá jednak k vlastnímu provozu zařízení a také je dodávána do parní sítě. Vyrábí se pára o teplotě 210 °C a tlaku 1,6 MPa o jmenovitém výkonu 18 t.h-1. Tepelný výkon je 14,3 MW.

Proces čištění spalin a pracích vod z procesu čištění
Po výstupu z kotle procházejí spaliny cyklonem. Zde dochází k předběžnému mechanickému odloučení tuhých znečišťujících látek ze spalin. Spalinovodem jsou potom spaliny vedeny do sprchového chladiče (odparky) a dále do tkaninového rukávcového filtru, před kterým je do proudu spalin nastřikováno aktivní uhlí za účelem adsorbování látek PCDD/F (dioxiny a furany). V rukávcovém filtru se odlučuje popílek společně s aktivním uhlím a některými těžkými kovy.

Spaliny jsou dále vedeny do dvoustupňové pračky spalin. V prvním stupni čištění dochází k odloučení HCl, HF, zbytkového popílku a těžkých kovů. Ve druhém stupni čištění jsou alkalickým roztokem (NaOH) odstraňovány oxidy síry (SOx).

Prací roztok je po opuštění pračky spalin přiveden do neutralizační stanice, kde je zbaven těžkých kovů vypraných ze spalin. Produktem tohoto čistícího procesu zůstává kal s těžkými kovy převedenými do neaktivní formy. Vyčištěná procesní voda je ze stanice vedena do sprchového chladiče, kde dochází k jejímu odpařování.

V cementační stanici dochází přidáním cementu k solidifikaci kalu z neutralizační stanice a popílku z filtrů. Produktem je směs, která se odlévá do kovových kontejnerů, kde dochází k jejímu vytvrdnutí.

Vyčištěné spaliny jsou vypouštěny komínem do atmosféry. Před vstupem spalin do komína monitorovací systém kontinuálně automaticky analyzuje obsah znečišťujících látek ve spalinách.