Průmysl

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

SPOLANA a.s. a.s.

[Představení společnosti] [Životní prostředí] [Staré ekologické zátěže] [Provoz] [Produkty]

Životní prostředí

Zásady pro naplnění závazků v oblasti ochrany životního prostředí:

- hlásit se k programu Responsible Care
- monitorovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření vedoucí ke zlepšování
- realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů a snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí
- zdokonalovat opatření ke snižování rizika vzniku havárií a jejich následků
- být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterýn podnik v oblasti životního prostředí podléhá
- snižováním materiálových a energetických nároků výroby nepřímo působit na snižování spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů
- věnovat odpovídající pozornost postupnému odstraňování starých ekologických zátěží společnosti
- prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu na životní prostředí s využitím různých forem poskytování informací
- aktivně se zapojovat do lokálních a regionálních aktivit orientovaných na ochranu životního prostředí a havarijní připravenosti

Společnost vlastní také certifikát dle ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií.

Zprávy o vlivu na životní prostředí

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014

Responsible Care

Responsible Care SPOLANA a.s. a.s. má od roku 1994 právo používat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.

V září 2015 SPOLANA a.s. a.s. již poosmé obhájila osvědčení Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu ČR za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů dobrovolného programu, zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností, spojených s podnikáním společnosti.

Certifikát osvědčení Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii, vydané pro společnost SPOLANA a.s. a.s., naleznete zde.
Více informací o členství společnosti v programu Responsible Care zde: www.schp.cz.

Výsledky autorizovaných měření

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 13.-14.3.2017
(4.4.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 5.-6.12.2016
(11.1.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 5.-6.9.2016
(4.1.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 26.-27.7.2016
(30.9.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 10.-11.3.2016
(14.4.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 1.-2.12.2015
(12.1.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 7.-8.9.2015
(7.10.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 27.-28.5.2015 (24.6.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 4.-5.3.2015 (24.3.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 8.-9.12.2014 (13.1.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 4.-5.11.2014 (19.12.2014)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 23.-24.9.2014 (16.10.2014)


K výsledkům měření ze dne 23.-24.9.2014 připojujeme vyjádření vedoucí útvaru Životní prostředí společnosti SPOLANA a.s. Ing. Zuzany Komárkové:
"Na jedné ze čtyř monitorovacích stanic, konkrétně v Neratovicích, došlo k překročení doporučeného limitu pro imise rtuti. Vzhledem k tomu, že v daném období převládalo severozápadní proudění větru, tj. směrem od elektrolýzy Spolany k řece Labe mimo Neratovice, je velmi nepravděpodobným zdrojem SPOLANA a.s., s největší pravděpodobností bude na vině zvýšená činnost např. lokálních topenišť a případně dalších zdrojů znečišťování ovzduší."

Zdroj: www.SPOLANA a.s..cz