Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Spalovny – řešení problému s odpady?

Spalovny – řešení problému s odpady?Vyvěšeno: 3. 2. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 06-2023

1.jpgSpalovny – řešení problému s odpady?

Názory obyvatel České republiky na spalovny odpadů jsou převážně negativní. Lidé si často představují scenérie hořících skládek odpadu, černý dým a velké množství emisí vypouštěných do ovzduší. Problematika odpadů a jejich energetické využití je v každém případě aktuální téma a pravděpodobně tvoří budoucnost nakládání s odpady.

V současné době totiž na skládce končí dvě třetiny odpadu a snížení tohoto množství je úkol na dlouhou dobu. Podle hierarchie nakládání s odpady je třeba dbát především na snížení množství odpadů a jejich opětovné využití a především recyklaci, ve které jsou stále velké rezervy. Hlavním způsobem snížení množství skládkovaného odpadu se jeví jeho energetické využití, tedy využití ve spalovnách.

Co jsou to spalovny odpadů?

Spalovny jsou obecně zařízení pro likvidaci odpadu fungující na bázi jeho spalování. Teplo, které se ze spalování uvolní, se využívá k výrobě páry pohánějící turbínu pro výrobu elektřiny. Zbylá pára, nebo horká voda, se poté dodává do soustavy centrálního zásobování teplem. Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. účinný od 1. 1. 2021 přinesl zásadní změnu, a to tzv. „zákaz skládkování“ počínaje rokem 2030. V praxi to tedy znamená, že tímto rokem již nebude nadále možné ukládat směsný komunální odpad (a řadu dalších odpadů s energetickým potenciálem) na skládky, které dnes na skládkách běžně končí.

Touto změnou začaly vznikat nové záměry na výstavby spaloven odpadu. Jedním z takových nápadů je Průmyslové energetické centrum Neratovice (dále jen PECeN), které má být uvedeno do provozu v roce 2029. PECeN by řešil problém nevyužitelného směsného odpadu, který dále neslouží k recyklaci a končí na skládkách. Záměr je situován v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Nahradil by blok viskózové stříže, který není v provozu od roku 2000. V rámci realizace záměru by tedy nedošlo k záboru zemědělské půdy, nebo k zástavě chráněné oblasti.

Spalovny – přínos pro životní prostředí?

Projekt má za cíl dodávat veškerou vyrobenou energii SPOLANĚ – to znamená teplo v podobě technologické páry a elektřinu.

Zdroj tepla ve SPOLANĚ nyní pochází ze zemního plynu. Výroba tepla v PECeN by umožnila nahradit většinu páry spalováním odpadu a tím by došlo k úspoře zemního plynu. Tato úspora znamená až 20,4 milionů m3 zemního plynu za rok, což představuje roční spotřebu přibližně 16 000 domácností, respektive 6.6 % spotřeby zemního plynu všech domácností ve Středočeského kraji. 

Dle národní i evropské legislativy jsou projekty, jako je PECeN, CO2 neutrální. Znamená to, že firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jako do ovzduší vypouští. Jinak řečeno: záměr svou činností žádné skleníkové plyny nepřidává ani neubírá. Souhrnný efekt provozu PECeN celospolečensky znamená každoroční bilanční úsporu skleníkových plynů v řádu desítek tisíc tun CO₂.

Momentálně probíhá zjišťovací řízení záměru v rámci procesu EIA, které bude trvat ještě v řádech dnů až týdnů. Až poté se dozvíme kompletní dopad PECeNu na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení můžete sledovat na stránkách portálu CENIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1263?lang=cs .


Alena Hubáčková
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: www.pecen-neratovice.cz

Zdroje:

https://faktaoklimatu.cz/explainery/uhlikova-neutralita
https://www.pecen-neratovice.cz/
https://oenergetice.cz/teplarenstvi/zarizeni-pro-energeticke-vyuziti-odpadu-spalovny


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 01. 2023 6:33