Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna

Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studnaVyvěšeno: 19. 6. 2020
Sejmuto:
Evidenční číslo: 24-2020

studna.jpgChybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna

Pokud si stavíte rodinný dům nebo rekreační chatu určitě řešíte zásobování objektu pitnou vodou. Jednou z možností je čerpání pitné vody z vlastní studny. Co všechno musí splňovat studna, aby mohla být považována za vyhovující zdroj vody pro dům? A jaká musí být vydatnost pramene?


Příklad průměrné denní spotřeby vody v domácnosti

Pro představu uvádíme průměrnou spotřebu pitné vody na osobu při různých činnostech v pražských domácnostech v roce 2019:

  • osobní hygiena – 42 l
  • praní a úklid – 18 l
  • vaření a mytí nádobí – 10 l
  • WC – 26 l

Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2019 byla cca 89 litrů (v Praze je vždy vyšší a to 114 l. V ostatních regionech ČR je spotřeba vody na osobu a den nižší, a ve Zlínském kraji nejnižší, za rok 2018 činila 75l na osobu.)

Vlastní studna
Studniční voda určená k pití musí, stejně jako ta z vodovodu, splňovat všechny požadavky na hygienickou nezávadnost.

Před započetím stavby studny
Před budováním jakékoliv studny musí být proveden geologický průzkum, splněna řada požadavků daná právními předpisy vztahujícími se k budování studny. Majitel pozemku musí před budováním studny požádat o stavební povolení. Geologickým průzkumem se zjistí řada důležitých informací k možnosti vybudování studny. Velmi důležitý je výběr nejvhodnějšího místa pro stavbu studny s ohledem na vydatnost pramene. Budování studny a jímání vody musí probíhat podle požadavků Technické normy ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody. Podle této normy může být voda jímána pouze v místě, které:

  • není zdrojem znečištění,
  • nesmí být v blízkosti jiných studní,
  • musí mít možnost spádování směrem od studny,
  • je v předepsané vzdálenosti od veřejných komunikací a inženýrských sítí, dále od kanalizační přípojky a septiku, nádrží na tekutá paliva či zemědělského prostředí.

A nakonec musí mít požadovanou vydatnost pramene. Právě vydatnost pramene často rozhoduje, zda nebo kde se vyplatí studnu vybudovat. Vydatnost pramene = množství vody za čas, kterou je možno ze studny čerpat, aniž by se hladina vody nadměrně snížila.

Výpočet zásoby vody
Ten se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna.
Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde r je poloměr a v je výška hladiny vody nad čerpadlem, (r na druhou je r krát r). Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem v m3 (1 m3 = 1 000 l). Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba. Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat u hodnoty pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.) pro automatické zavlažování.

Podle dlouhodobých zkušeností se počítá s potřebnou vydatností studny pro 5člennou rodinu s jedním autem a běžně velkou zahradou 600 m2 přibližně 277 m3 vody za rok, což přibližně odpovídá 0,759 m3/den. Maximální denní potřeba vody potom činí cca 0,759 x 1,5 = 1,138 m3/den.

Výhody odebírání vody ze studny:
- voda neobsahuje chlór, který může citlivějším jedincům způsobovat zdravotní potíže
- majitel není závislý na dodávce vody z veřejného vodovodu
- neplatí se vodárnám za vodu a za úniky netěsným potrubím
- voda ze studny může být používána ke všem běžným potřebám v domácnosti
- při průtoku zeminou voda získává některé minerály a je chutnější

Nevýhody odebírání vody ze studny:
- poměrně vysoké počáteční náklady
- nutnost instalace domovní vodárny
- provádění každoroční údržby studny a kontroly jakosti vody
- voda se může při velkých deštích zakalit
- v „suchém roce“ může být studna bez vody
- okolí studny musí být stále čisté

Stavba studny
Pro jímání podzemní vody je, jak už jsme psali, závazná technická norma ČSN 75 5115. Každá studna je podle platných předpisů považovaná za vodní dílo (vodní stavbu). Budování této stavby musí mít všechny náležitosti; základem je projekt. Ten může vypracovat jen osoba nebo firma, která má k tomu platné oprávnění – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství. Projektová dokumentace musí obsahovat mimo jiné náležitosti pro územní řízení a vodoprávní řízení. Účastníky řízení jsou: stavebník či majitel pozemku, kde bude studna budována, obecní úřad, majitelé sousedních pozemků a další osoby či organizace, které mohou být stavbou studny omezeni ve svých právech.

Na základě průzkumných prací na pozemku vzniká dokument, který se jmenuje Zpráva z ohledání. Dokumentace vychází z terénní prohlídky, geologických map, hydrogeologických databází a samotného šetření. V tomto bodě je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci na vrtanou studnu či projekt geologických prací pro průzkumný vrt. Na základě toho úřady vydávání souhlasné stanovisko k možnosti vrtání. Při vrtání nové studny se klade velký důraz na ochranu okolních vodních zdrojů. Všechny okolní studny jsou zařazené do řízení na vodoprávním úřadě a probíhá u nich měření před vrtáním, v průběhu i po vyvrtání. Nakonec se ještě provádí čerpací zkouška.

Druhy studní
Základní rozdělení studní je na vrtané a šachtové neboli kopané. Nejdůležitějším údajem při rozhodování, kterou studnu vybudovat je hloubka, ve které se podzemní voda nachází. To má vliv na cenu celého díla. Hloubka studny závisí na vydatnosti pramene vody a je velmi rozdílná podle konkrétního místa. Vrtané studny mají menší průměr a větší hloubku. Kopané studny mají naopak větší průměr a menší hloubku.

Vrtaná studna je v dnešní době nejvýhodnější způsob, jak mít vlastní zdroj čisté vody. Často ji najdete u pasivních či nízkoenergetických domů. Je jejich ideálním ekonomickým i ekologickým doplňkem. Správným provedením technologie vrtu se musí oddělit vodonosné vrstvy tak, aby se vzájemně neovlivňovaly okolní studny. Vrtané studny jsou bez kontaminace z povrchové vody, protože bere svou vodu z podzemních pramenů, často i více než 30 metrů hlubokých, tudíž jí neovlivní povrchové sucho a nedá se tak snadno znečistit.

Vrt s obsypem, jedná se o stabilní vodní zdroj zaručující dobrou funkčnost ve všech geologických podmínkách, důkladné oddělení povrchové vody, vysokou životnost studny (nezanáší se) a kvalitní spodní vody bez mechanických nečistot, je vhodný pro účely zásobování RD, závlahové systémy a bazény.

Bez obsypu jedná se o levnější variantu vrtané studny vhodné zejména pro účely zásobování rekreačních objektů, jako doplňkový zdroj vody pro RD, pro sezónní zálivku malých ploch atd. Oddělení povrchové vody je zde provedeno technologickým pažením.

Filtrace vody
Rozbor vody a zjištění její jakosti se musí provádět nejméně jednou za rok. Zajištění trvalé a neměnné jakosti vody vyžaduje provádět pravidelnou údržbu studny.

Co je třeba udělat, abychom zjistili, který filtr je třeba zvolit?
Je nutné provést kompletní rozbor vody v certifikované laboratoři. Takovýto rozbor vody vás vyjde zhruba na 1 000 Kč. Chcete-li vědět, jestli máte ve vodě bakterie, je třeba provést další, bakteriologický rozbor.

Mechanická filtrace
Bez ohledu na koncepci čištění vody, na prvním místě vždy stojí filtr zbavující vodu mechanických nečistot. Pokud je vaše voda silně znečištěna mechanickými částicemi, může být těchto filtrů několik. Jako první v řadě je nejvhodnější filtr na hrubé mechanické nečistoty, s filtrací 130 mikronů. Pak může následovat proplachovací filtr s filtrací 50 mikronů. Tyto filtry zadrží hrubé mechanické nečistoty a prodlouží životnost následujících filtrů nebo zařízení domácnosti. Posledním z těchto filtrů může být velkokapacitní filtr s filtrační vložkou na 20 mikronů. Tak vypadá standardní doporučená sestava filtrů pro filtraci mechanických nečistot na vstupu do domu.

Čištění vody pomocí UV lampy
Po odstranění všech nečistot z užitkové vody už většinou zbývá jen odstranit bakterie. UV lampu vybíráme s ohledem na maximální průtok vody, se kterým můžete v domácnosti počítat.

Vypočíst to lze takto: spočítejte si všechny kohoutky, sprchy a toalety ve vaší domácnosti a vynásobte 7 (7 litrů za minutu je průměrný průtok vody v kohoutku). Tímto způsobem zjistíte, jak výkonnou UV lampu budete potřebovat.

Při výběru UV lampy je důležité pamatovat, že před ní bezpodmínečně musí být nainstalován filtr mechanických nečistot s pórovitostí 5 mikronů. V tomto případě se bakterie nebudou moci „schovat“ a budou zlikvidovány. Také je nutné vědět, že existují specifikace na vodu, kterou lze ošetřovat UV lampou. Voda nesmí být tvrdá a nesmí obsahovat rozpuštěné železo nebo mangan. Tyto soli by se mohly usazovat na skleněné trubici UV lampy a negativně tak ovlivňovat její funkci (nebude schopna osvítit celý povrch vody). Z vyčištěné užitkové vody, potřebujeme získat ještě i pitnou vodu na vaření. To je vážná otázka, ke které je třeba přistupovat velmi zodpovědně. Problém je v tom, že obsah nečistot ve vodě ze studny se může měnit několikrát do roka. U pitné vody je ale velmi důležitá stálá kvalita, bez ohledu na vnější vlivy. Ve vodárnách se denně provádějí rozbory vody a v závislosti na druhu dodatečných nečistot se používají ty či jiné metody dodatečného čištění. Běžný člověk nemůže denně kontrolovat kvalitu vody ve studni. Z tohoto důvodu je výběr filtru na pitnou vodu jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Jednou z variant, která zajistí stálou kvalitu vody, může být filtr na bázi reverzní osmózy.

Reverzní osmóza
je to proces, který dovoluje transport molekul vody (rozpouštědla) membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Nejdůležitějším prvkem každé reverzní osmózy je osmotická membrána s velikostí pórů jen 0, 0001 mikronu. To znamená, že látky, které jsou větší, jsou zachyceny a přes membránu neproniknou. Jsou to filtry, které odfiltrují vše kromě H2O. V závislosti na velikosti vaší kuchyně si můžete vybrat filtr standardní velikosti nebo i filtr bez nádrže. Reverzní osmóza zaručuje trvale vysokou kvalitu vody, a to bez ohledu na kolísání kvality vody ve studni. Vzhledem k tomu, že filtry na bázi reverzní osmózy odstraňují z vody absolutně všechny soli, obsahuje obvykle takovýto filtr na posledním stupni mineralizační filtrační vložku. Tato vložka vrací do vody minerály nezbytné pro lidské zdraví. A vaše voda tak bude nejen absolutně čistá, ale také zdraví prospěšná. Názory na její každodenní použití se však různí.

Jak všichni víme voda je pro lidský organismus nenahraditelná, proto se výběru filtrů věnujte opravdu velmi pečlivě a myslím si, že všichni prodejci vám určitě rádi poradí a doporučí tu nejlepší filtraci právě pro vás.

Příspěvek na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody
Největší sucho za 500 let, špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – to jsou ty největší problémy, se kterými se v poslední letech potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku městům a obcím podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Více na stránkách národního programu MŽP. Žádost mohou podat jak obce, tak dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků či obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Dotaci můžou získat na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Jedna zajímavost na závěr
Nejhlubší studna u nás a prý i v Evropě se nachází na zámku Zbiroh. Je hluboká 163 metrů a stáčí se ve vertikálním směru do šroubovice, což je způsobeno náročným hloubením do mimořádně tvrdé buližníkové skály.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.studnarstvi.cz
http://www.vrtanestudnycz.cz
https://www.studny-artex.cz/
https://www.e-cerpadla.cz
https://www.estav.cz/cz/6044.vyhody-a-nevyhody-cerpani-vody-z-vlastni-studny-a-podminky-pro-vybudovani-studne
https://www.filtry-vodni.cz
http://www.chemcomex.cz/
https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/
https://www.scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reverzn%C3%AD_osm%C3%B3za


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 01. 2021 11:30