Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s.
26. 8. 2016

V průběhu dne bude ve Spolaně probíhat přejíždění energetických kotlů. Uvedená situace může být doprovázena zvýšenými emisemi popílku a zvýšenou hladinou hluku. Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Budeme se snažit negativní doprovodné jevy minimalizovat, nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.

SYNTHOS Kralupy, a.s.
12. 8. 2016

V termínu od 15.8. bude flérový systém společnosti Synthos Kralupy, a.s. přepojen na fléru České rafinérské, a.s. -rafinérie Kralupy. Důvodem je oprava flérového zařízení společnosti Synthos. Doba trvání události: cca 1 měsíc

Česká rafinérská, a.s.
27. 5. 2016

V termínu od 17.5. bylo postupně odstavováno výrobní zařízení jednotky katalytického krakování a následně od 23.5. také výrobní zařízení bloku 25 - Nová rafinérie Kralupy. Důvodem odstavení je oprava zařízení. Ovlivnění kvality vypouštěných odpadních vod se nepředpokládá. Čistírna odpadních vod bude provozována po celou dobu odstávky. Předpokládaná délka odstávky je několik týdnů.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Evropská unie se brání invazním druhům

4. srpna 2016

invazePřibližně 12 000 druhů živočichů a rostlin, nacházejících se v životním prostředí v Evropské unii (EU) a v jiných evropských zemích, je nepůvodních a zhruba 10 až 15 % z nich patří podle odhadů k invazním. Dnem 3. 8. 2016 vstoupil v platnost seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU (Seznam). V Seznamu jsou zatím uvedeny druhy, které se již na území Evropské unie vyskytují a způsobují zde řadu problémů. Celkem se jedná o 37 problematických invazních druhů jak rostlinných (14), tak živočišných (23).

Invazní druhy ohrožují přirozenou evropskou faunu a floru. Jejich šíření může mít dopady i na lidské zdraví a ekonomiku, zejména v souvislosti se snahou o redukci těchto často velmi agresivních invazních druhů. Ve státech EU se ročně na boj s invazními druhy a způsobené škody vynaloží přes 300 miliard Kč.

Dne 13. 7. 2016 přijala Evropská komise prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Nařízení vešlo v platnost dnem 3. 8. 2016. EU zavedla pro invazní druhy přísná pravidla, aby zamezila jejich dalšímu šíření. Jde o zákaz záměrného dovozu na území EU včetně převozu pod celním dohledem. Zakázáno je samozřejmě i chovat tyto druhy, rozmnožovat je, obchodovat s nimi (a to i ve výměnném obchodu) a vypouštět je do volné přírody.

Co je to invazní druh a jak škodí?
Invazní druh je na daném území nepůvodní a nekontrolovaně se zde šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy. Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu - tedy Evropy či ČR, ale v některých případech se také může jednat o druhy nepůvodní pouze v určité části našeho území.

Za výskyt invazních druhů může vždy člověk. Často jde o druhy, které si nezodpovědní lidé pořídili buď jako domácí okrasu (rostliny i zvířata) nebo pro užitek (kožešinová zvířata). V evropské krajině se dopady jejich invaze projevují jak na ekosystémech, tak v hospodářství.

Například invazní raci: rak pruhovaný (Orconectes limosus), rak signální (Pacifastacus leniusculus) a rak červený (Procambarus clarkii) přenášejí "račí mor" - plíseň Aphanomyces astaci. Sami jsou proti plísni odolní. Domácí raci díky této plísni vymírají. Všichni tři nepůvodní raci jsou v Unijním seznamu uvedeni.

invazeNepříjemným invazním druhem z říše rostlinné je nepřehlédnutelný bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Dorůstá výšky 3 až 5m, původně rostla ve vysoko - bylinné vegetaci pod hranicí lesa (1 500-1 800 m n. m.) v oblasti západního Kavkazu. Ve 2. pol. 19. století ji přivezl kníže Metternich jako okrasnou rostlinu do zahrad zámku Kynžvart. Dnes je rozšířena především v západní polovině Čech, ale objevila se již i na Moravě. Její nebezpečí spočívá nejen ve vytlačování původní vegetace, ale i v možném poškození (popálení) kůže, které není stejné jako od kopřivy. Z počátku člověk nic necítí, látka začne účinkovat až s působením slunečního záření. Popálení jsou velice nepříjemná i bolestivá a mohou zanechat celoživotní jizvy. Bolševník velkolepý není v Unijním seznamu uveden, místo něj tam nalezneme bolševník perský (Heracleum persicuma) a bolševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi), oba jsou stejně nebezpeční jako bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum).

Jak se dotkne opatření zvířat v ZOO a chovatelů?
invazeV seznamu jsou i na první pohled roztomilá zvířátka - burunduk páskovaný (Tamias sibiricus), želva nádherná (Trachemys skripta), mýval severní (Procyon lotor), nosál červený (Nasua nasua) anebo velmi oblíbená akvarijní rostlina kabomba karolinská (Cabomba carolinian). Chovy a pěstování, rozmnožování, dovoz a obchod s těmito druhy bude preventivně zakázán v celé EU. Musí být však odborně posouzeno, zda se jedná o druh, který se dostal do volné přírody, a je-li opravdu hrozbou pro krajinu, ekosystémy, hospodářství či zdraví lidí.

invazePůvodní návrh Španělska zařadit do seznamu i papoušky mníška šedého (Myiopsitta monachus) a alexandra malého (Psittacula krameri) neprošel, jejich volný výskyt zřejmě neměl významný dopad na Unii.

Seznam se bude aktualizovat dle potřeb členských států alespoň jednou za šest let, aby se předcházelo nežádoucímu rozšíření nepůvodních druhů (tedy před tím, než se stanou invazními). Zvířata uvedená v Seznamu se v nekomerčních chovech ponechají, ale chovatel musí zajistit, aby se dále nerozmnožovala nebo se nedostala do volné přírody. To samozřejmě platí pro zvířata, která chovatel vlastnil ještě před tím, než byla zařazena na Seznam. Nekomerčním vlastníkům, kteří nemohou zaručit splnění podmínek, nesmí být dovoleno ponechat si dotčená zvířata. Stát musí zajistit informovanost nekomerčních vlastníků, aby se minimalizovala rizika, která jsou s držením zvířat spojena, a zajistila se tak dostatečná opatření, která je nutné přijmout, aby se jedinci dále nerozmnožovali.

A co soukromé, komerční chovy?
Nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 uvádí: „Aby mohly komerční hospodářské subjekty, které získaly povolení v souladu s nařízením (ES) č. 708/2007, vyčerpat své populace invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, lze jim oprávněně poskytnout lhůtu dvou let, během níž provedou utracení, usmrcení humánním způsobem, prodej či případně předání jedinců do výzkumných ústavů či do zařízení pro ochranu ex situ. Prodej nebo předání živého jedince nekomerčním uživatelům je možný po dobu jednoho roku po zařazení daného druhu do Seznamu.“

Kdy začne nařízení platit?
Prováděcí nařízení EU, které uvádí v platnost seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii, vstoupilo v platnost dnem 3. 8. 2016. Dle tiskové zprávy MŽP a sdělení ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jana Šímy platí, že: „Každý členský stát musí nařízení bezodkladně aplikovat, ale nezbytné je samozřejmě zajistit začlenění nařízení do národní legislativy, stanovení prováděcích podrobností atp. V ČR to bude zajištěno novelou zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších souvisejících předpisů, které upřesní postup a určí podrobněji, jak a kdo bude vydávat povolení výjimek, zajišťovat kontroly i praktickou regulaci. Návrh této novely by měl vzniknout do konce letošního roku.“

Až po schválení upravené legislativy bude u nás i v dalších členských státech nařízení plně v platnosti. Do té doby bude v ČR možné provádět pouze dovozní kontroly, které vycházejí z nařízení a příslušné (veterinární, celní) předpisy je umožňují aplikovat okamžitě. MŽP pro účely těchto kontrol, ale i pro lepší informovanost všech, kdo s invazními druhy budou nakládat, v nejbližších dnech zveřejní identifikační karty k jednotlivým druhům zařazeným na Seznam.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com, akvarijni-rostliny.cz

Zdroje:
http://www.mzp.cz/cz/news_160803_invazni_druhy_narizeni_EU
Nařízení č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
http://www.ararauna.cz/2015/08/neoficialni-evropsky-seznam-zakazanych-druhu-zminuje-invazni-mnisky-sede-v-cesku/

Články a tiskové zprávy z roku 2016

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
15.7.2016 EIA a veřejnost

30.6.2016 Ozvěny EKOFILMU v ZŠ Třebízského
23.6.2016 S dětmi do přírody
17.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
9.6.2016 Na exkurzi v průmyslovém areálu
6.6.2016 Modrá úsporám

30.5.2016 Kralupáci se dočkají dopravního obchvatu
26.5.2016 Včely a jejich tajemství
12.5.2016 Proč zahradničit?
6.5.2016 Patroni z Komendy
3.5.2016 Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
25.4.2016 Jak jíst zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí
21.4.2016 Už jste vyzkoušeli bikesharing?
15.4.2016 Ukliďme svět i Kralupy s Kulíškem
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
4.4.2016 Jaro, zpěv a hnízdění

29.3.2016 S dětmi o životě stromů
18.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
14.3.2016 Jakou vodu pijeme v Kralupech?
9.3.2016 Co se děje aktuálně na Kralupsku
7.3.2016 Beseda o životním prostředí na Kralupsku
1.3.2016 Co se dá vypěstovat ve městě?

29.2.2016 Pták roku 2016: červenka obecná
24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
5.2.2016 Nová zelená úsporám

28.1.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií
21.1.2016 Jaké je životní prostředí v okrese Mělník?
19.1.2016 Deset let kralupského ekocentra
11.1.2016 Imisní stanice ve zkušebním provozu
5.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf