Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Česká rafinérská, a.s.
9.12., 9:00

Z důvodu údržby regulačního ventilu TP na Tamero bude použita fléra od 9:00 podobu přibližně 1 hodiny.

SPOLANA a.s.
8.12., 7:50

Dne 8.12. 2016 bude v průběhu dne probíhat přejíždění energetických kotlů. Uvedená situace může být doprovázena zvýšenými emisemi popílku a zvýšenou hladinou hluku. Za možné nepříjemnosti se Spolana a.s. omlouvá. Negativní doprovodné jevy budou minimalizovány, nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.

SPOLANA a.s.
6.12., 7:33

od 5.12. do 9.12. ranních hodin bude probíhat ve Spolaně v rámci zastávky závodu PVC čištění technologického zařízení. Tyto práce mohou být po minimální nutnou dobu doprovázeny zvýšenými emisemi hluku při odpouštění vodní páry ze zařízení do ovzduší. Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Jedná se o řádný technologický postup a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.

Česká rafinérská
5.12., 14:23

V průběhu dílenské opravy nefunkčního ventilu může dojít ke zvýšeným emisím SO2 na komíně v době od 5.12 (9:00) do 7.12.2016 (24:00).

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Jaký byl rok 2016 v ekocentru?

8. prosince 2016

Logo 10. výročí ECKKonec roku nás tradičně vybízí k hodnocení, rekapitulacím a vzpomínání. Kronika roku 2016 v ekologickém centru je vlastně již napsaná a schází jen doslov. Rok 2016 byl bohatý na události a nesl se v duchu oslav 10. výročí založení Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou. U příležitosti tohoto kulatého jubilea jsme připravili malé ohlédnutí za desetiletou činností našeho ekocentra a výčet akcí, pořádaných pro veřejnost u příležitosti výročí ekocentra. Jaké akce se nám tedy podařilo zorganizovat, kromě plnění běžných úkolů?

co vypěstovatHned začátkem roku jsme vyhlásili druhý ročník soutěže “Co se dá vypěstovat ve městě?“, aby si každý účastník mohl včas rozmyslet a naplánovat, jaké rostliny bude pěstovat. Touto soutěží chceme vzbudit zájem o pěstování vlastního ovoce, zeleniny a dalších plodin u co největší skupiny lidí, ale chceme také podnítit veřejnost k zamyšlení se nad významem půdy a nad její ochranou. V listopadu proběhlo vyhodnocení soutěže a předání odměn vítězům. Bohužel soutěž se nesetkala s tak velkým ohlasem, jaký bychom si přáli, ale zapojilo se do ní několik školních kolektivů i jednotlivců, kteří nám dodali velmi zajímavé soutěžní příspěvky, takže nás potěšilo, že tato soutěž má svůj význam. V příštím roce bychom opět chtěli vyhlásit další ročník této soutěže.

besedaV rámci osvětové činnosti jsme uspořádali besedu s kralupskými seniory, kteří projevili zájem o aktuální informace z oblasti ochrany životního prostředí na Kralupsku. Dispečerky ECK si připravily prezentaci základních údajů o ovzduší, o zdrojích jeho znečišťování, měření emisí a imisí. Následovalo srovnání množství vypouštěných emisí na Kralupsku z různých zdrojů znečištění v posledních několika desetiletích s aktuálním stavem. Poté se dispečerky zaměřily na konkrétní záměry zdejších společností a firem, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu ovzduší. Senioři se zájmem poslouchali celý výklad. Z množství dotazů v diskusi i podle závěrečného potlesku se dá usoudit, že starší spoluobčané se velice zajímají o stav životního prostředí a vítají každou snahu o jeho vylepšování.

seminářVelkou radost nám udělaly semináře pro předškolní děti v mateřských školách, které jsme uskutečnili na téma: Jak si žije strom? Děti poznávaly různé stromy a keře, určovaly stromy podle plodů či listů, zjišťovaly, co vše je ze dřeva, jaký význam pro nás mají stromy a lesy. K radosti lektorek většina dětí porozuměla i skutečnosti, že nám stromy poskytují nejen dřevo, ale také kyslík k dýchání, v létě stín, příjemné prostředí, domov pro mnoho živočichů apod. Nechyběla ani říkanka, pohybové hry či pohádka o stromu.

zdravě, chutněO tom, jak jíst zdravě, chutně a přitom šetrně k životnímu prostředí, jsme besedovali se žáky 9. tříd základních škol. Hovořili jsme o rozdílech mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím, o cestě potravin od vypěstování surovin až na náš stůl, o jejich chemickém zpracování, o biopotravinách apod. Mládež zajímaly také současné problémy globálního charakteru, související se získáváním potravin. Například kácení deštných pralesů kvůli pěstování sóji, která se pak vyváží do vyspělých evropských zemí jako krmivo pro dobytek, nebo kácení pralesů na Borneu kvůli palmovým plantážím, přičemž polovina palmového oleje, dovezeného do EU, je použita jako biopalivo. Rok 2016 vyhlásila Organizace spojených národů „Rokem luštěnin“, a tak na závěr semináře nechyběla zábavná aktivita s poznáváním luštěnin.

den země Téměř 200 žáků ze ZŠ Třebízského se zúčastnilo oslav Dne Země, které ekocentrum připravilo ve znamení her a soutěží s ekologickou tématikou. Během dopoledne se na školním hřišti vystřídaly všechny třídy prvního stupně školy. Děti byly vždy rozděleny do čtyř skupin, ve kterých postupně plnily připravené úkoly a aktivity na čtyřech stanovištích, věnovaných odpadové problematice, poznávání přírodnin, ochraně ovzduší, vod apod.

Den Země Den Země jsme uspořádali také pro ZŠ Komenského, tentokrát pro žáky 8. tříd. Zábavně-naučné dopoledne s environmentální tématikou jsme zahájili v Husově parku, kde žáci rozděleni do tří skupin plnili úkoly, vztahující se k ochraně přírody, a hledali indicie ve hře podobné geocashingu. Další aktivitou byla vycházka podél řeky, kde si žáci zahráli na „bořiče mýtů“, přičemž diskutovali o některých výrocích, vztahujících se k životnímu prostředí. Cestou také poznávali české řeky a na závěr se pobavili s lektorkami o způsobu stravování, které je zdravé, ale zároveň šetrné k životnímu prostředí. Třetí aktivitou byla beseda se členy Hasičského záchranného sboru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. Hasiči si pro žáky připravili ukázky zásahových vozů i výstroje a zodpovídali dětem jejich otázky. Na závěr žáci pod dozorem členů místní organizace Českého svazu ochránců přírody zasadili svůj strom – jeřáb a převzali patronát nad Husovým parkem v rámci projektu Kralupy – čisté město.

ekovycházka Červen proběhl ve znamení ekovycházek, pořádaných v rámci projektu Kralupy – čisté město. Zábavně naučné vycházky do přírody jsme uspořádali pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Václava Havla a pro děti ze družiny ZŠ Generála Klapálka. Po trase vycházek děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí ve městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v okrajových částech Kralup.

exkurzeDispečerky ECK se zúčastnily exkurse do Areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou – Lobečku s cílem získat nové informace o aktuálním dění v průmyslových podnicích. Spolupráce ekocentra s průmyslovými podniky spočívá především ve výměně informací, týkajících se vlivu podniků na životní prostředí. V případě, že v areálu dojde k nestandardní události, která může mít dopad na životní prostředí, je ECK bezprostředně informováno areálovým dispečinkem. Informace jsou pak operativně uveřejněny na webových stránkách ECK a slouží dispečerkám jako jeden z podkladů pro informování obyvatel, případně při zodpovídání dotazů či stížností. Z toho důvodu je pro dispečerky velmi užitečné znát co nejlépe situaci v celém Areálu chemických výrob Kralupy.

výstavaLetní měsíce jsme věnovali zhotovení výstavy o desetiletí činnosti ekocentra a přípravě na vernisáž této výstavy. Na čtyřech oboustranných výstavních panelech jsme se snažili zachytit poslání ekocentra, jakým činnostem se ECK věnuje, jaké služby občanům poskytuje, co vše se za 10 let podařilo uskutečnit, i jakým směrem se ubírají aktivity ekocentra v současné době. První panel popisuje 10 let činnosti ECK, druhý je věnován ovzduší v regionu, další panely seznamují s osvětovou činnosti ekocentra, které pořádá semináře, besedy, výukové programy, ekovycházky a další akce pro školy i veřejnost, zaměřené na různá environmentální témata. Na výstavě je zachycena i spolupráce s ECK se zdejšími průmyslovými podniky, která probíhá na základě výměny informací o nestandardních událostech v průmyslu i o ekologických opatřeních, která firmy realizují ve svých provozovnách. Zvláštní panel je věnován projektu Kralupy – čisté město, který ECK realizuje již 7. rokem a který je podporován z grantového schématu města Kralupy nad Vltavou.

kralupy jinakV září se ECK aktivně zapojilo do první sousedské pouliční slavnosti v Kralupech nad Vltavou pod názvem Zažít město jinak. Akce se odehrála v ulici V Olších u fotbalového stadionu na Zátiší. Ve stánku ekocentra lektorky informovaly návštěvníky o své činnosti a službách občanům, byla zde připravena zábavná aktivita na téma správného třídění odpadu z domácností či tabulka doby rozkladu odpadu. Víte, že plechovka se na skládce rozkládá zhruba 15 let, zatímco PET lahev až 100 let a jednorázová dětská plena až 250 let?

ekofilmZorganizovali jsme také několik akcí s názvem Ozvěny Ekofilmu, pro školáky v Kralupech, Neratovicích a Odolena Vodě. Mezinárodní festival filmů o životním prostředí EKOFILM, pořádaný Ministerstvem životního prostředí, přináší každý rok řadu zajímavých filmů. Ekoporadkyně ECK si pro žáky vybraly film autora Michala Gálika Zelená poušť, který upozorňuje na devastaci tropických deštných pralesů na ostrově Borneo, jejíž příčinou je průmysl s palmovým olejem.

dod spolanaECK se svými aktivitami dne 23. září 2016 prezentovalo na akci Den otevřených dveří společnosti SPOLANA a.s. v Neratovicích. Návštěvníci stánku ekocentra zde získávali odpovědi na otázky týkající se ochrany životního prostředí, hlasovali v soutěži Miss Molekula, vyplňovali kvíz o městě Neratovice, diskutovali o vodní stopě potravin, vymýšleli co nejdelší slovo nebo větu složenou ze zkratek názvů chemických prvků atd.

vernisáž ECKV pondělí 3. října proběhla v zasedací síni městského úřadu vernisáž výstavy k 10. výročí vzniku Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou. Na vernisáži promluvil kralupský starosta Petr Holeček, který ocenil služby ekocentra pro občany města, zvláště pak osvětovou činnost. Pracovnicím ekocentra se dostalo poděkování a uznání za jejich činnost také od Ing. Aleše Soukupa a ředitelky Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Ing. Marcely Šafářové, Ph.D., kteří stáli u zrodu mosteckého ekocentra v roce 2000 a kralupského ekocentra v roce 2006. Vernisáž výstavy, doplněná kulturním programem žáků základní umělecké školy proběhla v příjemné a přátelské atmosféře a byla důstojnou oslavou svátku ekocentra.

Podzimní činorodost ECK pokračovala několika dalšími naučnými vycházkami do přírody se školáky, promítáním ekofilmů a také vyhlášením soutěže „Jak se žije v Kralupech?“ V této soutěži mohli účastníci popsat, vyfotografovat či kreativně ztvárnit jakékoliv místo v našem městě s tím, že nám popíšou jeho přínos pro životní prostředí nebo naopak jakým způsobem zdejší prostředí poškozuje. Obdrželi jsme několik velmi pěkných literárních příspěvků do soutěže od našich školáků. Vítězové získali pěkné ceny.

Závěr roku patří tradičně soutěži O nejhezčí vánoční ozdobu z odpadového materiálu. V této soutěži si může každý vyzkoušet, jak rychle a snadno může starým a nepotřebným věcem vdechnout nový život. V dnešní době, kdy jsou obchody přeplněné zbožím a reklamy na nás útoční ze všech stran, jsme si již většinou zvykli vše nakupovat. Není to ale trochu škoda? Stále zůstává pravdou, že nad finančně nákladnými dekoracemi většinou vítězí docela obyčejný a prostý vlastnoruční výrobek. Věc, která má duši, do níž jste vložili svůj um, čas, své myšlenky a inspiraci.

A na závěr několik čísel. V roce 2016 jsme zodpověděli přibližně 220 dotazů, týkajících se např. kvality ovzduší, problematiky odpadů, dopravy, čistoty vod, ale i ochrany přírody všeobecně, přijali jsme 70 hlášení o nestandardních událostech v průmyslových podnicích, řešili jsme 20 stížností občanů např. v oblasti hluku, zápachu, nepořádku ve městě apod. Osvětové akce ECK v r. 2016 navštívilo přibližně 1200 osob (žáků, studentů, veřejnost).

V roce 2017 chceme navázat na všechny úspěšné akce, které se nám podařilo uskutečnit. Doufáme, že se nám podaří motivovat k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí co nejvíce dětí, mladých, ale i dospělých návštěvníků našich akcí. Uvítáme Vaše podněty a připomínky k naší práci, ale také ekologické tipy, Vaše poznatky a zkušenosti i dotazy. Můžete nás kontaktovat na bezplatné Zelené lince 800 100 584 nebo nás osobně navštívit v kanceláři na Palackého náměstí 6 v Kralupech nad Vltavou. Přejeme Vám krásný vánoční čas a úspěšný vstup do nového roku.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

Články a tiskové zprávy z roku 2016

8.12.2016 Jaký byl rok 2016 v ekocentru?
2.12.2016 Kralupský vánoční strom

21.11.2016 Barva listů a ovzduší
7.11.2016 Jak dopadla soutěž „Co se dá vypěstovat ve městě?“

26.10.2016 Soutěž o nejhezčí vánoční motiv
24.10.2016 Výstava o činnosti ekocentra
20.10.2016 Kdy budeme mít data z měřící stanice v Kralupech?
14.10.2016 Záměr AVE Kralupy s.r.o.
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
7.10.2016 Kulaté výročí ekocentra
5.10.2016 Nejzábavnější je mnohonožka
4.10.2016 Lesní školky
3.10.2016 Výherci soutěží na Dni otevřených dveří společnosti SPOLANA a.s.

30.9.2016 Ekocentrum na dni otevřených dveří
27.9.2016 Ozvěny EKOFILMU v Kralupech a Odolena Vodě
26.9.2016 Ekocentrum zažilo Kralupy jinak
15.9.2016 Co brání boji s desertifikací?
1.9.2016 Soutěž ekocentra: Jak se žije v Kralupech?
1.9.2016 Ekocentrum na akci Zažít město jinak

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
15.7.2016 EIA a veřejnost

30.6.2016 Ozvěny EKOFILMU v ZŠ Třebízského
23.6.2016 S dětmi do přírody
17.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
9.6.2016 Na exkurzi v průmyslovém areálu
6.6.2016 Modrá úsporám

30.5.2016 Kralupáci se dočkají dopravního obchvatu
26.5.2016 Včely a jejich tajemství
12.5.2016 Proč zahradničit?
6.5.2016 Patroni z Komendy
3.5.2016 Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
25.4.2016 Jak jíst zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí
21.4.2016 Už jste vyzkoušeli bikesharing?
15.4.2016 Ukliďme svět i Kralupy s Kulíškem
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
4.4.2016 Jaro, zpěv a hnízdění

29.3.2016 S dětmi o životě stromů
18.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
14.3.2016 Jakou vodu pijeme v Kralupech?
9.3.2016 Co se děje aktuálně na Kralupsku
7.3.2016 Beseda o životním prostředí na Kralupsku
1.3.2016 Co se dá vypěstovat ve městě?

29.2.2016 Pták roku 2016: červenka obecná
24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
5.2.2016 Nová zelená úsporám

28.1.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií
21.1.2016 Jaké je životní prostředí v okrese Mělník?
19.1.2016 Deset let kralupského ekocentra
11.1.2016 Imisní stanice ve zkušebním provozu
5.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf