Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Čištění odpadních vod

23. září 2019

ČOV, odpad, vodaZnečištění vody ve vodních tocích a kvalita vody se v průběhu času mění. Tyto změny se odvíjí od vývoje hospodářství. Nedílnou součástí těchto změn je i postoj obyvatelstva a jeho ohled vůči životnímu prostředí. Řeky se staly hlavní možností, kam vypouštět odpadní látky z průmyslu i z domácností. Čistírny odpadních vod snižují koncentraci znečištění vod ve vodních tocích na relativně únosnou mez. Důležité je zodpovědně přistupovat k okolnímu životnímu prostředí a najít způsob, jak efektivně pročistit vody, které se vrací do vodních toků.

ČOV, odpad, vodaV ČR je v současné době 84 % obyvatel připojeno na kanalizační síť, jejíž celková délka je 45 884 km a svádí vody do 2 495 čistíren odpadních vod. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. V posledních letech se však ve stále větší míře objevuje nový typ znečištění vod, na který již dosavadní systém čištění nestačí.

ČOV, odpad, voda S rozvojem analytických metod zjišťujeme, že ve vyčištěných odpadních vodách zůstávají zbytky léčiv, ilegálních drog, hormonálních preparátů, kosmetických a hygienických prostředků a dalších nebezpečných látek. Naše spotřeba léků nebyla nikdy tak vysoká, jako v současné době. V roce 2018 bylo v České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 261 milionů balení léčivých přípravků, což představuje 6 722,43 milionů definovaných denních dávek léků. Tělo nedokáže všechny látky spotřebovat, takže se vylučováním dostávají do odpadních a pak i do povrchových vod. Do našich řek se tak dostává každoročně zhruba 5 tun léků. Problémem je i vzrůstající rezistence bakterií na antimikrobiální látky (antibiotika, moderní dezinfekční činidla v kosmetice), které se v odtocích z ČOV dostávají do volného prostředí. Podle provedených studií se množství těchto nebezpečných látek v našich řekách neustále zvyšuje. Tímto způsobem se farmaceutika také dostávají do povrchových a někdy i podzemních vod, z nichž některé mohou být zdrojem pitné vody.

Princip mechanicko-biologického čištění odpadních vod
ČOV, odpad, voda U velkých ČOV je voda přiváděna stokou z kanalizační sítě nejprve na tzv. lapač štěrku, jenž zachycuje hrubé nerozpuštěné látky. Dalším krokem bývají česle, jenž slouží k odstranění hrubých plovoucích nečistot. Následují lapáky písku a tuků. Poslední častí mechanického čištění je usazovací nádrž, zde probíhá usazování jemných částic. V biologickém reaktoru je za pomoci mikroorganismů odstraňováno organické znečištění. Tento proces probíhá v aktivačních nádržích. Principem je využití aerobních bakterií (pracují za přístupu vzduchu), které ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody. Za neustálého vhánění vzduchu do nádrží probíhá proces mineralizace, kdy se odbourávají organické látky za vzniku CO2 a vody. Takto zpracovaná voda vstupuje do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Aktivovaný kal má velkou účinnost k odstranění organického znečištění a také k odstranění dusíku a fosforu. Se zbytky některých léčiv a dalších chemických látek si však neporadí. Studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka prokázaly, že u celé řady látek fungují čistírny odpadních vod dokonale, zcela je eliminují, například kofein, paracetamol známý z Paralenu nebo ibuprofen obsažený v lécích jako je Nurofen nebo Ibalgin. Ale naopak některá léčiva prochází čistírenskými procesy prakticky beze změny, například karbamazepin, který se využívá k léčbě některých psychických onemocnění. Nejčastěji se v našich řekách objevuje lék na cukrovku metformin, který užívá 700 tisíc diabetiků v ČR, a podobně i řada dalších chemikálií.

Vliv léčiv na vodní organismy
ČOV, odpad, voda Odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity zjišťovali, zda látky vypouštěné z čističek do řek mohou přecházet do ryb. Prokázali, že pstruzi žijící v potoce, kam ústí čistička odpadních vod, v sobě mají až jedenáct psychoaktivních látek včetně antidepresiv. To má své důsledky. Koncentrace těchto látek v těle může ovlivňovat metabolismus i chování vodních organismů. Ryby mohou například projevovat menší bázlivost a neukrýt se včas před predátorem. Léčivé látky, které se dostávají do řek, mění chování ryb a mohou ohrožovat existenci celých populací.

Ještě drastičtější vliv mají hormonálně aktivní látky, které narušují hormonální soustavu vodních živočichů. Jde o různorodou skupinu látek, do níž patří zbytky některých léčiv, antikoncepce, některé druhy pesticidů či třeba zpomalovače hoření. Ryby začínají mít v důsledku narušení hormonálního systému oboupohlavní rysy. Samci sladkovodních ryb často vykazují femininní znaky, mají samičí chování a dokonce někdy produkují jikry. Tyto látky představují zdravotní riziko i pro lidi. Mluví se často o jejich vlivu na kvalitu mužského spermatu. Většina z nich totiž působí jako ženské hormony estrogeny.

Další stupeň čištění odpadních vod
ČOV, odpad, voda Technologie, které dokáží tyto látky degradovat a eliminovat i případné škodlivé produkty jejich rozkladu, jsou dostupné, ale velmi nákladné. Příkladem může být Švýcarsko, které v r. 2015 přijalo nový vodní zákon, podle nějž bude do roku 2040 vybaveno 100 největších ČOV v zemi (důležitých z hlediska ochrany švýcarských jezer) technologií s minimálně 80% účinností odstraňování 12 vybraných látek ze seznamu „emerging pollutants“. Švýcarská vláda vyčlenila příslušný fond, který každé intenzifikované čistírně uhradí 75 % investičních nákladů na technologii tohoto „kvartérního“ čištění. Rovněž v Německu existují již některé ČOV s touto technologií, ovšem většinou se jedná o demonstrační projekt dotovaný z prostředků EU, neboť jinak by se výše stočného musela zvýšit nad obyvatelstvem akceptovatelnou úroveň. S postupným legislativním tlakem na odstraňování těchto látek z vypouštěných odpadních vod a s postupným rozšiřováním příslušných technologií se ceny za toto „kvartérní“ čištění budou snižovat a lze předpokládat, že tento problém budeme brzy řešit i u nás.

Čtvrtý stupeň čištění odpadních vod má být kombinací čtyř metod čištění, a to ozonizace, oxidace, UV záření a filtru s aktivním uhlím. Zavedení této technologie bude vyžadovat stavební a provozní úpravy čistíren, filtry s aktivním uhlím apod. Na úrovni EU se již připravuje seznam nebezpečných látek v odpadních vodách, které se budou povinně monitorovat. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je na území EU znečištěním ohroženo 60 % povrchových vod. Je tedy nejvyšší čas, aby vlády členských zemí přijaly přísnější vodohospodářská opatření, abychom se brzy neocitli bez pitné vody.

Zodpovědnost každého z nás
ČOV, odpad, voda Každý z nás může snížit svůj podíl na znečištění vodních toků, záleží na naší zodpovědnosti. Chemické léky můžeme ve velké míře nahradit přírodními preparáty, homeopatiky, bylinnými přípravky. Důležité je neužívat léky zbytečně, nevhazovat zbylé léky do odpadních vod ani do komunálního odpadu, ale odevzdávat je v lékárně (následuje ekologická likvidace ve spalovně). Je prospěšné nahradit prostředky osobní hygieny za přírodní certifikovanou kosmetiku, používat ekologicky šetrné prací a mycí prostředky, vyhýbat se chemicky upravovaným potravinám, umělým sladidlům apod. Běžné domácí přípravky, jako je ocet a jedlá soda, lze snadno použít k čištění všeho možného, od oken až po koupelnové dlaždice. Tyto přípravky jsou netoxické a účinné. Existuje mnoho praktických způsobů, prostřednictvím kterých lze omezit znečištění a snížit spotřebu pitné vody v domácnostech. Důležité je začít, udělat první krok. Každý čin, který v tomto směru uděláte, se počítá!

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://vodnihospodarstvi.cz/cisteni-odpadnich-vod-cr/
https://www.vakvs.cz/userfiles/admin/files/pro_skoly/jak_se_cisti_odpadni_voda.pdf
http://www.sukl.cz/hodnoceni-distribuovanych-a-vydanych-lecivych-pripravku-za-3
http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/v-tuzemskych-vodnich-tocich-narusta-mnozstvi-lecivych-latek.A181015_194344_pozice-tema_lube
https://is.muni.cz/th/v30ya/RESERSE_Iveta_Dalajkova.pdf?lang=en
https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1430:zveme-vas-na-diskusni-seminar-na-tema-perspektivy-cisteni-odpadnich-vod-znecisteni-vodnich-toku-utery-3-zari-2019&catid=10&Itemid=70
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/reka-vyzkum-rezistence-antibiotika-leciva-leky-toky-cisticky-odpadnich-vod.A190528_120031_zahranicni_dtt
http://www.frov.jcu.cz/cs/veda-a-vyzkum/aktuality-vyzkumu/3048-hormony-v-ceskych-vodach-vedci-sleduji-jejich-koncentrace-a-ucinkyČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf