Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Provozní řád

[ Sběrný dvůr ]

Charakteristika sběrného dvora a jeho účel

a) Sběrný dvůr je určen pro odběr a ukládání některých částí komunálního odpadu včetně jejich nebezpečných složek.
b) Do sběrného dvora mohou být ukládány jen určené druhy odpadu vyjmenované v provozním řádu.
c) Uložení odpadů ve sběrném dvoře je dočasné. Po naplnění kontejnerů budou odebrané odpady odváženy k dalšímu zpracování.
d) Cílem sběrného dvora je shromažďovat a dočasně skladovat vytříděné látkové složeky z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného

Organizační zařízení sběrného dvora

Ukládání odpadu je povoleno pouze do určených nádob na určených místech. Povinností obsluhy (správce) je ukládat odpady tříděné do jednotlivých kontejnerů dle jejich druhu. Kontrolu před možným únikem odpadů a tím jejich negativního vlivu na životní prostředí, provozu sběrného dvora, udržování čistoty a pořádku jsou oprávněny kromě obsluhy areálu a pověřených pracovníků provozovatele také příslušné orgány státní správy.
Ukládání odpadů bude prováděno přímo zákazníky. Odpady budou separované dle druhu a pokynu správce dvora do příslušných kontejnerů.
V prostorách sběrného dvora je zakázáno použití otevřeného ohně a pálení odpadů. Kouření s výjimkou vyhrazených míst je rovněž zakázáno

Druhy ukládaných odpadů

sklo - obalové sklo
dřevo - dřevěné desky, dřevotříska, dýhy, nábytek
ost. plasty - obalové neznečištěné
ost. kov. drobný kov mat. z domácnosti
pneumatiky bez disků z sos. aut
zářivky
elektro tech. odpad - části elektropř. (televize, radia)
el.galv. články
papír a lepenka
nádoby od barev a laků
rozpouštědla, ředidla
textilní materiál, staré oblečení, hadry znečiš.
oleje motorové, převodové, mazací a čist. prostředky jimi znečištěné, obaly od olejů
směsný stav. demol. odpad
olověné akumulátory
chladničky

Technologie převzetí odpadů

Odpad se ukládá na pokyn správce sběrného dvora do kontejnerů určených dle druhu odpadu.
Zákazník přivážející odpad je povinen zastavit před správní buňkou areálu. Správce dvora zkontroluje přivážený materiál a určí místo, kam odpad složí, případně určí pořadí zákazníků (více klientů), v němž budou odpady ukládat.
Ukládání odpadů bude prováděno bez zbytečných prodlev, po vyložení odpadů zákazník co nejdříve opustí dvůr.
Při ukládání odpadů musí správce areálu dbát, aby nebylo poškozeno zařízení areálu.
Při ukládání odpadů do kontejnerů sleduje míru jejich naplenění a dbá jejich včasné obměny.

Vedení evidence

a) Správce sběrného dvora vede provozní dokumentaci dle platných předpisů. Touto dokumentací je: prpvpzní deník, který obsahuje především tyto údaje: datum, provoz mechanizace, mimořádné provozní události, záznamy o kontrole areálu, denní součet odpadů dle druhů, které odebraly a záznamy o nárocích na opravu a údržbu a jejich provedení.
b) Pro každý dovezený náklad odpadu dokumentuje v příloze deníku:
-jméno pracovníka, který odpad převzal
-SPZ a typ vozidla, které odpad přivezlo
-jméno řidiče, zákazníka, rodné číslo
-název odpadu, katalogové číslo, kategorii
-původ odpadu, místo uložení
-evidence přepravovaných nebezpečných odpadů včetně ročního hlášení

Bezpečnost práce a provozu

Všechny práce spojené s provozem areálu sběrného dvora se provádějí dle pokynů správce nebo pověřeného odpovědného pracovníka areálu sběrného dvora:

-používat jen na práce, které uvádí výrobce v návodu na jeho obsluhu a údržbu.
-Rychlost mechanismů a vozidel zákazníků v prostoru sběrného dvora je omezena 10 km/hod.
-Jakékoliv práce v blízkosti elektrického zařízení v areálu jsou povoleny jen při dodržení příslušných bezpečnostních opatření.
-Všichni pracovníci sběrného dvora musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a poskytování první pomoci.
-Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem kontejnerů. Provádět jakékoliv opravy na nosiči kontejnerů se zdvihnutým manipulačním rámem nebo pod nadzvednutým kontejnerem.
-Při couvání svozného vozidla musí řidiči navádět závozník nebo pracovník areálu sběrného dvora.
-Povinností obsluhy je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu. Provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.
-Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán
-Každý pracovník sběrného dvora je povinen při práci používat ochranné pomůcky a prostředky.
-Součástí sběrného dvora je lékárnička
-Ochrana před úrazem v případě nálezu nebezpečných předmětů např. výbušniny, střelné zbraně, nádoby s neznámým odpadem apod. je zajištěna uzavřením ohroženého prostoru pro všechny zákazníky a pracovníky sběrného dvora. Zneškodňování nebezpečných předmětů provedou povolaní odborníci.

Opatření pro případ havárie

Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti práce a provozu nebo přírodními vlivy.
Při výskytu požáru vyhlásí správce požární poplach a provádí požární zásah ručními hasicími prostředky.
V případě úrazu poskytne neprodleně první pomoc a přivolá záchranou službu.
V případě, kdy dojde k úniku ropných produktů nebo jiných znečišťujících látek provede správce dvora jejich asanaci sorbentem tak, aby nedošlo k znečištění prostředí, úrazu nebo požáru.
Každou havárii areálu oznámí provozovateli a zajišťuje její odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.

Zodpovědnost správce sběrného dvora za dodržování provozního řádu v areálu

za ukládání a přejímku odpadů, bezpečnost práce v areálu sběrného dvora
za provádění vstupní kontroly odpadů, evidenci odpadů a včasnou výměnu kontejnerů
za odmítnutí odpadu, který neodpovídá provoznímu řádu
za řádný stav zařízení areálu, pracovních pomůcek, kontejnerů, buněk, oplocení a informačních tabulí
za dodržení požárních předpisů
za zveřejnění seznamu druhu ukládaných odpadů, vedení evidence odpadů a provozní dokumentace
řídí pracovníky, kteří mu jsou pracovně podřízeni
spolupracuje s příslušnými pracovníky provozovatele
povoluje vstup do areálu, umožňuje kontrolním orgánům činnost v areálu
po skončení pracovní doby uzavírá a zamyká areál sběrného dvora
otázka úhrady za ukládání odpadů drobnými živnostníky a ceny za některé druhy odpadů bude řešena samostatným předpisem (ceníkem)

Zvláštní ustanovení

Dovážení odpadů mimo určenou dobu je zakázáno
Sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů z prostoru sběrného dvora je zakázáno, každé překročení lze posuzovat jako krádež
Provozní řád je uložen v areálu sběrného dvora
Provozní řád platí pro sběrný dvůr při uvádění do provozu. Na základě získaných zkušeností může dojít k případnému doplnění.
Povinnosti dodavatelů odpadu
dbát pokynů správce sběrného dvora
nahradit jimi způsobené škody
dodávat pouze odpad v souladu s provozním řádem
zdržovat se v areálu jen nezbytně nutnou dobu